Sunday, December 14, 2008

തെക്കുവടക്കുവഴക്ക്-കഥകളിയുടെ നാശത്തിന്

വാസ്തവത്തിൽ,എല്ലാ കഥകളിക്കാർക്കും കളിക്കമ്പക്കാർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഉള്ളത്; ‘തെക്കുവടക്കുയുദ്ധം’.കഥകളിയുടെ അവതരണ-ആസ്വാദന-സംവാദ സ്ഥലികളിലെല്ലാം പടർന്നുപിടിച്ച കാൻസറാണ് തെക്കുവടക്കു വഴക്കുകൾ.അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പുച്ഛിച്ചും,പാരപണിതും,മേനിനടിച്ചും,പരദൂഷണം പറഞ്ഞും ഇവർ നടത്തുന്ന ചക്കളത്തിപ്പോരാട്ടങ്ങൾ ആർക്കാണു ഗുണം ചെയ്യുന്നത്?ലോകം മുഴുവൻ വിസ്മിതനേത്രങ്ങളുമായി നോക്കുന്ന കളിയരങ്ങിന്റെ അകത്ത് ചീഞ്ഞുനാറുന്ന ഈ മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളിയാലേ ഇനി കഥകളിക്കു മുന്നോട്ടുപോക്കുള്ളൂ.ഉറക്കമില്ലാത്തവർ,ഉറങ്ങുന്നവർ,ഉറക്കം നടിക്കുന്നവർ,കതിന പൊട്ടിയാലും ഉണരാത്തവർ-ഇങ്ങനെ ഭിന്നരുചികളുടെ ആവാസഭൂമിയായ കഥകളിലോകത്ത് ‘ജനാധിപത്യം’എന്നുള്ള വാക്കിന് നേരിയ അംഗീകാരമേ ഉള്ളൂ.ഞാൻ കാണുന്ന രീതി മാത്രമാണ് ആത്യന്തികമായ ശരി,എന്റെ കാഴ്ച്ചവട്ടത്തിൽ ഒതുങ്ങാത്തതും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതും കളിയരങ്ങിലെ ചീത്തത്തങ്ങളാണ്-ഇതാണ് കഥകളി ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു മട്ട്.ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഗംഭീര കലാരൂപം കഥകളിയാണെന്നും,(ലോകത്തിലെ എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും ആരു കണ്ടിരിക്കുന്നു?)കഥകളിയെപ്പറ്റി വിവരമുണ്ടാവലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിവരമെന്നും,ആ വിവരമില്ലാത്തവർ എത്ര മഹാന്മാരാണെങ്കിലും അവജ്ഞാർഹരാണെന്നും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കൂപമണ്ഡൂകങ്ങളും കുറവല്ല.ഈ തെക്കുവടക്കുതൊഴുത്തിൽ‌കുത്തുകൾക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാനയോഗ്യത,സങ്കുചിതമായ മനസ്സാണ്.കഥകളിയുടെ നാശത്തിനായി പിറന്ന ഈ ദുര്യോഗികളെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
തെക്കൻ‌വാ‍ദം-ഉപരിതലസ്പർശിയായ ബോധതലം.
--------------------------------------------------------

തെക്കൻ വാദികളുടെ പൊതുസവിശേഷതകളിലൊന്ന്,കഥകളിയുടെ സങ്കേതഘടനയോടുള്ള ഉപരിതലസ്പർശിയായ ബോധമാണ്.പൂർണ്ണമായും ശാസ്ത്രീയവും,വ്യക്തിത്വമുള്ളതുമായ ചിട്ടപ്രകാരം നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ,സുനിയതമായ ശിൽ‌പ്പഘടന തെക്കൻ‌കളരിക്കു കുറവാണ്.കഥകളി എന്നാൽ കുറേ മനോധർമ്മങ്ങളുടെ സംഘാതമാണെന്നാണ് ധാരണ.“-----ആശാനും-------ആശാനും കൂടി സീതാസ്വയംവരം നാലുമണിക്കൂർ നിന്ന് ആടി.എന്നാ കളിയായിരുന്നു” ഇതാണ് അഭിപ്രായരീതി.ഏതു കഥയാണെങ്കിലും ശൈലീകൃതമായ അഭിനയപ്രകരണത്തിൽ സുനിയതമായ സങ്കേതഘടന അനിവാര്യമാണെന്നും,സ്ഥായീഭാവത്തിലൂന്നിയ നാട്യമാണ് കഥകളിയുടെ ജീവൻ എന്നും,ഒരുപാട് നേരം ഒരുപാട് കഥകൾ ആടലല്ല,ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക് ഭാവകോടികളെ ഒതുക്കുന്ന മിതത്വവും ഔചിത്യവുമാണ് കളിയരങ്ങിന്റെ ജീവനെന്നും ,നാലുമണിക്കൂർ എങ്ങനെ ആടിയാലും രംഗശിൽ‌പ്പം ശിഥിലമാവുകയാണ് ഫലം എന്നും ഇവർക്കു മനസ്സിലാവില്ല,മനസ്സിലായാലും സമ്മതിക്കില്ല.
അത്യന്തം ശാസ്ത്രീയവും,രസാധിഷ്ഠിതവുമായ നൃത്തമാണ് കഥകളിയുടെ ജീവൻ.ആ വസ്തുത തെക്കൻ‌കളരിക്കുതന്നെ ഇന്നന്യമാണ്.ചൊല്ലിയാട്ടത്തിലെ ഓരോ വാക്കിനും ഓരോ ഭാവശരീരം നൽകുകയും,അനുരൂപമായ താള-ഗീതങ്ങളുടെ സമന്വയമായി അതാവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലാണ് കഥകളിയുടെ മർമ്മമിരിക്കുന്നത്.ഇത്തരം കഥകളിയുടെ അന്തര്യാമിയായ തലങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഒരു തെക്കൻ ഫാസിസ്റ്റിന് ഒന്നും പറയാനില്ല. ‘ഭാവം’എന്നാൽ ‘മുഖത്തുവിരിയുന്നഭാവം’എന്നാണ് അവരർത്ഥമാക്കുന്നതുതന്നെ.ശരീരത്തിന്റെ സമഗ്രമായ ഭാവാവിഷ്കരണമാണ് കഥകളിയുടെ രീതി എന്ന തിരിച്ചറിവില്ല.
വിശാലമനസ്കതയുടെ മനുഷ്യരൂപങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ തെക്കുള്ളവർ-ഇതാണ് മറ്റൊരു നാട്യം.ഏതു നല്ല കളി കണ്ടാലും സ്വീകരിക്കുമെന്നും.വടക്കുള്ളവർ എത്ര മിടുക്കരാണെങ്കിലും തെക്കു വന്ന് കഴിവുതെളിയിക്കണം,കാരണം “ഞങ്ങളാ”ണല്ലോ കളിക്കാഴ്ച്ചയിലെ വിശാലഹൃദയർ.എന്തു കൊണ്ട് തെക്കൻ‌കളരിയിൽ വടക്കുനിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പോലുള്ള വിസ്മയങ്ങൾ ഉരുവം കൊള്ളുന്നില്ല?അതാലോചിക്കുന്നില്ല.ആകെ ഭംഗിയായറിയാവുന്നത്,‘സ്തുതി‘കൾ പാടി നടക്കാനാണ്.ഇന്നും കേൾക്കാം,“കൃഷ്ണൻ നായർ ജയജയ” എന്ന കീർത്തനാലാപനം.ആ മഹാനടൻ എന്തു പാപം ചെയ്തുവോ?ആരും സമ്പൂർണ്ണരല്ല എന്ന ബോധമില്ലായ്മയാണ് ഈ സ്തുതികൾക്കു പിന്നിലുള്ളത്.ഉപാംഗങ്ങളുടെ ഭാവാവിഷ്കാരത്തിലും,രംഗനിറവിലും,നാടകീയരംഗങ്ങളുടെ അവതരണത്തിലും കൃഷ്ണൻ‌നായരെ മറികടക്കുന്ന ഒരാൾ ഇനിയും ജനിച്ചിട്ടില്ല.എന്നാൽ,അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലെത്തന്നെ ദോഷവശങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു.അമിതമായ ലോകധർമ്മികൾ,കഥകളിയുടെ ഘടനക്ക് ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ലാത്ത,സദസ്സിലെ കഥകളിയെക്കുറിച്ചറിയാതെ വന്നിരിക്കുന്ന ആസ്വാദകരെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള സ്ഥായീഭാവത്തെ വിട്ടുള്ള അപഥസഞ്ചാരം-ഇങ്ങനെ പലതും.ഈ ദോഷവശങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് സ്തുതിപാടുന്നവർ,കഥകളിയുടെ വിനാശത്തിനായി വഴിയൊരുക്കുകയാണ്.കഥകളി കാണാൻ ഒരു സങ്കേതവും,കളരിപ്രകാരവും മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല.പക്ഷേ ഇത്തരം സ്തുതിഗീതങ്ങൾക്കും ആധികാരിക അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾക്കും മുമ്പ് എന്താണ് കഥകളിയുടെ ഘടനാശിൽ‌പ്പം എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.
വടക്കൻ‌വാദം-സങ്കുചിതമനസ്സിന്റെ ഇത്തിരിവട്ടം
---------------------------------------------------

മൌലികവാദമാണ് വടക്കൻഫാസിസത്തിന്റെ സ്വഭാവം.കല്ലുവഴിക്കളരി പട്ടിക്കാംതൊടിയുടെ പരിഷ്കരണങ്ങളോടെ ആർജ്ജിച്ച അനന്യസാധാരണമായ കളരിയും,അത്യന്തം ശാസ്ത്രീയമായ സങ്കേതശിൽ‌പ്പവും വടക്കൻ‌കളരിക്കു സ്വന്തം.അതാണ് തുടർന്നുള്ള മൂന്നു തലമുറയിലെ കളിയരങ്ങിന്റെ സദ്ഫലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതും. സൂചകങ്ങൾ സൂച്യങ്ങളാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് വടക്ക് മൌലികവാദത്തെ നിർമ്മിച്ചത്.ആട്ടക്കഥയുടെ നാട്യവത്തായ ആവിഷ്കാരത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളെ മാത്രം പ്രത്യേകമായെടുത്ത് ആ‍സ്വദിച്ച് സംതൃപ്തിയടയുന്ന ഒരുതരം ലാവണ്യവാദം വടക്ക് പടർന്നുപിടിച്ചു.കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്ഥായീഭാവത്തിലൂന്നി പട്ടിക്കാംതൊടി വളർത്തിയെടുത്ത നാട്യപ്രകരണത്തെ വികലമായി വായിച്ചുണ്ടാക്കിയ,കഥയെ കളഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കുന്ന ഈ അപായകരമായ വ്യാകരണവാദം തീരെ ചുരുങ്ങിയ മനസ്സുകളുടെ നിർമ്മാണമാണ് വടക്ക് നടത്തിയത്.
വൃത്തിയുള്ള ചൊല്ലിയാട്ടത്തിന്റെ ആവർത്തനങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്ന ഒരുതരം യാന്ത്രികകലാസ്വാദനത്തിന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ വടക്ക് നിർമിക്കപ്പെട്ടു.ആ യാന്ത്രികമനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നവർ മഹാചാര്യന്മാരായി.കല്ലുവഴിക്കളരിയുടെ മുഴുവൻ സങ്കേതസൌന്ദര്യവുമുൾക്കൊണ്ട്,ഈ ആവർത്തനത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച കീഴ്പ്പടത്തെപ്പോലുള്ള പ്രതിഭകൾ അനഭിമതരുമായി. “എന്താ മുദ്രയുടെ വൃത്തി” എന്നു പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വടക്കൻ‌പക്ഷപാതികൾ,ഈ വൃത്തികൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട രംഗപരമായ ആവൃത്തിയെപ്പറ്റി അജ്ഞരായി.സ്വാഭാവികമായി,ചിട്ടയെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് അഭിനയിക്കുകയാണ് കഥകളിവിജ്ഞാനിയാവാനുള്ള വഴി എന്നു വന്നു.
തെക്കുവടക്കുവഴക്കു കൊണ്ട് ക്രിയാത്മകമായ പൊതുസംവാദത്തിന്റെയും ആദാനപ്രദാനങ്ങളുടെയും സാധ്യതകളാണ് ഇല്ലാതാവുന്നത്.തെക്കൻ‌കളരി എന്ന ഒന്ന് ഇനിയും നിലനിൽക്കുമെന്നുതന്നെ തോന്നുന്നില്ല.കഥകളിയുടെ ബഹുസ്വരതകളിൽ നിന്ന് പലതും നഷ്ടമാകുന്നു.അപ്പോഴും ഈ ജുഗുപ്സാവഹമായ ചേരിപ്പോര് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.കലയുടെ വളർച്ചക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായി വേണ്ടത് ജനാധിപത്യബോധമുള്ള മനസ്സാണ് എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും ഈ നിഴൽയുദ്ധക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം.

70 comments:

വികടശിരോമണി said...

കലയുടെ വളർച്ചക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായി വേണ്ടത് ജനാധിപത്യബോധമുള്ള മനസ്സാണ് എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും ഈ നിഴൽയുദ്ധക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം.

സഹ്യന്‍ said...

സത്യം...!!

എതിരന്‍ കതിരവന്‍ said...

ങാഹാ, അത്രയ്ക്കായോ? ഈ വികടശിരോമണി ഒരു വടക്കനാണെന്നു തോന്നുന്നു. വടക്കരെ പുന്നാരിച്ചിട്ട് തെക്കർക്കിട്ട് കുറെ ആക്ഷേപം. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങ് കൊട്ടാരക്കരെ പണ്ട് തീരുമാനിച്ചെടുത്തുണ്ടാക്കിയിതാ കഥകളി. നിങ്ങടെ കൃഷ്ണനാട്ടം അന്ന് പുതുക്കാൻ മേലായിരുന്നോ? പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വളർന്നതാണു ബാക്കി ചരിത്രം എന്ന് അറിയാമല്ലൊ. കാർത്തിക തിരുനാൾ, ഉത്രം തിരുനാൾ, ഇരയിമ്മൻ തമ്പി ഇവരെയൊക്കെ അങ്ങു വിട്ടുകളയാമെന്നാണോ? കപ്ലിങ്ങാടൻ പോലും തിരുവനന്ത പുരത്തു വച്ചാ പ്രധാന പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തിയത്. കുറെയൊക്കെ കൊച്ചിയിൽ വച്ചും. നിങ്ങൾ വടക്കർ ഇങ്ങോട്ടു കുറെപ്പെരെ വിടും നാന്നാക്കി എടുക്കാൻ. കൃഷ്ണൻ നായരെ അവിടെ ത്തന്നെ വച്ചേക്കാൻ മേലാരുന്നൊ? പിന്നെ പലരേം നിങ്ങളു തെക്കോട്ടു പറഞ്ഞു വിടും. ആ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ, പാവം കിടങ്ങൂരും അമ്പലപ്പുഴയിലുമൊക്കെയായിട്ടാ എന്തെങ്കിലും പച്ച പിടിച്ചത്. നളനുണ്ണി, തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു മിക്കപ്പോഴും. എന്തിനാ അങ്ങോരെ വടക്കോട്ടു പണ്ടു ക്ഷണിച്ചത്? ഉണ്ണായി വാര്യരുടെം നളചരിതത്തിന്റേം കാര്യം പറയാതിരിക്കുകാ ഭേദം.
ഞങ്ങടെ കാർത്തിക തിരുനാളിന്റെയാ പൂതനാമോക്ഷം. നിങ്ങൾ വടക്കർ ചിലർ അതു കളിച്ച് വല്യ ആളാകുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെന്നാണോ കരുതിയത്?
കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നും വേണമായിരുന്നല്ലൊ നിങ്ങക്ക് വല്യ കളിക്കാരെ കണ്ടു പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകാൻ? കുഞ്ചുക്കുറുപ്പിനെ നിങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തത് ഞങ്ങൾ മറന്നെന്നു കരുതിയോ? മങ്കൊമ്പിനേയും പിന്നെ നിങ്ങൾ റാഞ്ചാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെ? പന്നിശ്ശേരി നാണുപിള്ള? അംബരീഷചരിതം എഴുതിയ രാമവർമ്മ? ഇനിയും നിരത്തണോ പേരുകൾ?
എന്തിനു, സിനിമാപ്പാട്ടിൽ പോലും നിങ്ങൾ റ്വടക്കരൊന്നുമല്ല വിളയാടുന്നത്. കഥകളിയാണെങ്കിൽ “കുടമാളൂർ സൈരന്ധ്രിയായ് മാങ്കുളം ബ്രഹന്നളയായ് ഹരിപ്പാട് രാമകൃഷ്ണൻ വലലനായി, ദുര്യോധന വേഷമിട്ട് ഗുരു ചെങ്ങന്നൂരു വന്നു” എന്ന്നിങ്ങനെ വേണമെന്ന് സിനിമാക്കാർക്കു പോലും അറിയാം.സുഹൃത്തേ, കുടമാളൂർ, മാങ്കുളം, ഹരിപ്പാട്, ചെങ്ങന്നൂർ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങടെ നാടാണ്. ഞങ്ങടെ നാടൻ കലകളിൽ നിന്നും (പടയണി ഒക്കെ) ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടി എടുത്തുണ്ടാക്കിയതൊക്കെ അടിച്ചെടുക്കാൻ ഓരൊരുത്തരു വന്നോളും. എന്നിട്ട് അപഥസഞ്ചാരമാണത്രെ. ആ കീഴ്പ്പടത്തിനെ നിങ്ങൾ.....വേണ്ട വേണ്ട അധികമൊന്നും പറയിക്കേണ്ട.

വെളിവും വെള്ളിയാഴ്ചേം ഉള്ളവരാകാൻ കുറച്ചു തെക്കൻ കാറ്റ് ഏൽക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇനീം പറഞ്ഞു വിടണെ വല്ലവരെയും.

വികടശിരോമണി said...

ഈ പ്രാചീനനാട്ടുരാജാവിന് സുബോധമേ പോയെന്നു തോന്നുന്നു.കുറേ ‘ഞങ്ങടെ’‘നിങ്ങടെ’ കണക്കുകളുമായി വന്നിരിക്കുന്നു.ഞാനാരെയും പുന്നാരിട്ടിച്ചില്ലെന്നു മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല.സിൽമാപ്പാട്ടിനെ ഒക്കെ വെച്ചാ കഥകളിയുടെ മൂല്യമളക്കാനിറങ്ങുന്നേ.അതു ശ്രീകുമാരൻതമ്പി അയാൾക്കു പരിചയമുള്ള ജീവിതസാഹചര്യം വെച്ചെഴുതിയ പാട്ടാ രാജാവേ.

ശ്രീഹരി::Sreehari said...

പ്രിയ വികടശിരോമണി, മറ്റു വായനക്കാരെ,
കഥകളി വീഡിയോ കാണാന്‍ പറ്റുന്ന വല്ല ലിങ്കും ഉണ്ടെങ്കില്‍ തരിക.
കാണാന്‍ മറ്റു മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഇല്ല...

അനില്‍@ബ്ലോഗ് said...

വികടശിരോമണി,

ഇപ്പോഴാണ് ഞാന്‍ ശരിക്കും ആട്ടം കാണുന്നത്, കഥയറിയാതെ.
:)

കഥകളി തന്നെ പൊടിതട്ടി എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴാ ഉള്ളിലെ കളി

mohan said...

v.s,

Now I understand why that anoni'kakkasseri' wrote all that. I do not want to comment anything; if you can give your e-mail ID I can send you a letter, which I wrote to a north kathakali critic about ten years ago on the same subject. All answers to your rhetoric is there in the letter!

Mohandas

Kaplingadu said...

I don't think this post should result in arguments back and forth thekkan and vadakkan kathakali lovers. If at all, the post should result in constructive self criticism and discussions, for the betterment of kathakali.

Sri VS tried to give a balanced view of both sides. However, I should say he failed in it, since his criticism is more towards thekkan than vadakkan. I think all such criticisms are bound to be so - vadakkan's criticism is more towards thekkan, and vice versa.

Sri Ethiravan too, instead of doing a self criticism, used the blog to create a fight, rather than unite the multiple beautiful kathakali systems.

Being a so called "Vadakkan" (actually a madhya keraleeyan Thrissurkkaran), let me start with some self-criticism ("self" here means the sampradayam/sahacharyam which one has been familiar since childhood). I expect the so called "thekkan" Kathakali lovers also to do some self introspection, rather than trying to prove one's superiority.

So, here goes some Vadakkan bashing:

(*) Many vadakkans have superiority complex that "real" Kathakali is their monopoly, and the capital of Kathakali is Vellinezhi. They forget that there was a large number of kathakali yogams which existed in south, the main ones being Thakazhi/Nedumudi region and Kurichi.

Btw, this defect of superiority complex may not be a monopoly of Vadakkans, it may be found among thekkans as well :-)

(*) Vadakkan aswadakas are more orthodox, and have more feudalistic view regarding kathakali. This is one of the reason, kathakali has more base among common man in south, while in north, it is enjoyed mostly amongst the uppermost class. Vadakkan artists did not enjoy much freedom due to these reasons, they were forced to follow the dictats of their scholarly orthodox Namboothiri masters.

The good result of this was that Kathakali got a good grammar and solid foundation, the bad result was that Kathakali began to be cut off from the layman.

(*) In its effort to be scientific (i.e. shastreeyam), and to shun any remnant of "lokadharmittam", many vadakkan artists became extra careful while doing mukhabhinayam, resulting in no mukhabhinayam at all ! Some vadakkan artists did try to emulate the mukhabhinayam from south, but this was branded as "goshthi". It may be true that southern mukhabhinayam does not entirely follow natyashastram, but is it not better than having nothing at all ("mukhathonnumilla")?

I think the current Kalamandalam chitta, of whose leader is Sri Kalamandalam Gopi, has tried to remove many of the above defects. However, we no doubt have a long way to go.

More, later.

VAIDYANATHAN, Chennai said...

വാസ്തവത്തിൽ,എല്ലാ കഥകളിക്കാർക്കും കളിക്കമ്പക്കാർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഉള്ളത്; ‘തെക്കുവടക്കുയുദ്ധം’.കഥകളിയുടെ അവതരണ-ആസ്വാദന-സംവാദ സ്ഥലികളിലെല്ലാം പടർന്നുപിടിച്ച കാൻസറാണ് തെക്കുവടക്കു വഴക്കുകൾ. (From the time-immortal, this WAR was going on).അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പുച്ഛിച്ചും,പാരപണിതും,മേനിനടിച്ചും,പരദൂഷണം പറഞ്ഞും ഇവർ നടത്തുന്ന ചക്കളത്തിപ്പോരാട്ടങ്ങൾ ആർക്കാണു ഗുണം ചെയ്യുന്നത്? (I fully agree with your view). ലോകം മുഴുവൻ വിസ്മിതനേത്രങ്ങളുമായി നോക്കുന്ന കളിയരങ്ങിന്റെ അകത്ത് ചീഞ്ഞുനാറുന്ന ഈ മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളിയാലേ ഇനി കഥകളിക്കു മുന്നോട്ടുപോക്കുള്ളൂ.(Atleast, we the new generation Kathakali lovers should try for the propspirity of Kathakali, as a whole). ഉറക്കമില്ലാത്തവർ,ഉറങ്ങുന്നവർ,ഉറക്കം നടിക്കുന്നവർ,കതിന പൊട്ടിയാലും ഉണരാത്തവർ-ഇങ്ങനെ ഭിന്നരുചികളുടെ ആവാസഭൂമിയായ കഥകളിലോകത്ത് ‘ജനാധിപത്യം’എന്നുള്ള വാക്കിന് നേരിയ അംഗീകാരമേ ഉള്ളൂ.ഞാൻ കാണുന്ന രീതി മാത്രമാണ് ആത്യന്തികമായ ശരി,എന്റെ കാഴ്ച്ചവട്ടത്തിൽ ഒതുങ്ങാത്തതും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതും കളിയരങ്ങിലെ ചീത്തത്തങ്ങളാണ്-ഇതാണ് കഥകളി ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു മട്ട്.(Yes, you are true. But can I ask a question please....... From olden days, the so called Thekkar always loved and nurtured Kathakali as a whole. We loved Pattikkamthodi as well as Nalanunni, we loved Mangulam as well as Krishnan Nair, we used to love Ramankutty Nair Asan as well as Madavoor Asan, we enjoy the attams of Injakkattu Ramachandran Pillai as well as Gopi Asan. So..... how many of the Vadakkan Aswadakar are READY TO ACCEPT this MENTALITY). ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഗംഭീര കലാരൂപം കഥകളിയാണെന്നും,(ലോകത്തിലെ എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും ആരു കണ്ടിരിക്കുന്നു?)കഥകളിയെപ്പറ്റി വിവരമുണ്ടാവലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിവരമെന്നും,ആ വിവരമില്ലാത്തവർ എത്ര മഹാന്മാരാണെങ്കിലും അവജ്ഞാർഹരാണെന്നും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കൂപമണ്ഡൂകങ്ങളും കുറവല്ല.ഈ തെക്കുവടക്കുതൊഴുത്തിൽ‌കുത്തുകൾക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാനയോഗ്യത,സങ്കുചിതമായ മനസ്സാണ്.കഥകളിയുടെ നാശത്തിനായി പിറന്ന ഈ ദുര്യോഗികളെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
തെക്കൻ‌വാ‍ദം-ഉപരിതലസ്പർശിയായ ബോധതലം.
--------------------------------------------------------
തെക്കൻ വാദികളുടെ പൊതുസവിശേഷതകളിലൊന്ന്,കഥകളിയുടെ സങ്കേതഘടനയോടുള്ള ഉപരിതലസ്പർശിയായ ബോധമാണ്.പൂർണ്ണമായും ശാസ്ത്രീയവും,വ്യക്തിത്വമുള്ളതുമായ ചിട്ടപ്രകാരം നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ,സുനിയതമായ ശിൽ‌പ്പഘടന തെക്കൻ‌കളരിക്കു കുറവാണ്.കഥകളി എന്നാൽ കുറേ മനോധർമ്മങ്ങളുടെ സംഘാതമാണെന്നാണ് ധാരണ.“-----ആശാനും-------ആശാനും കൂടി സീതാസ്വയംവരം നാലുമണിക്കൂർ നിന്ന് ആടി.എന്നാ കളിയായിരുന്നു” ഇതാണ് അഭിപ്രായരീതി.ഏതു കഥയാണെങ്കിലും ശൈലീകൃതമായ അഭിനയപ്രകരണത്തിൽ സുനിയതമായ സങ്കേതഘടന അനിവാര്യമാണെന്നും,സ്ഥായീഭാവത്തിലൂന്നിയ നാട്യമാണ് കഥകളിയുടെ ജീവൻ എന്നും,ഒരുപാട് നേരം ഒരുപാട് കഥകൾ ആടലല്ല,ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക് ഭാവകോടികളെ ഒതുക്കുന്ന മിതത്വവും ഔചിത്യവുമാണ് കളിയരങ്ങിന്റെ ജീവനെന്നും ,നാലുമണിക്കൂർ എങ്ങനെ ആടിയാലും രംഗശിൽ‌പ്പം ശിഥിലമാവുകയാണ് ഫലം എന്നും ഇവർക്കു മനസ്സിലാവില്ല,മനസ്സിലായാലും സമ്മതിക്കില്ല.
അത്യന്തം ശാസ്ത്രീയവും,രസാധിഷ്ഠിതവുമായ നൃത്തമാണ് കഥകളിയുടെ ജീവൻ.ആ വസ്തുത തെക്കൻ‌കളരിക്കുതന്നെ ഇന്നന്യമാണ്. (I was thinking that at least you, Vikada Siromani, was having the GOODNESS of what Kathakali as a whole). ചൊല്ലിയാട്ടത്തിലെ ഓരോ വാക്കിനും ഓരോ ഭാവശരീരം നൽകുകയും,അനുരൂപമായ താള-ഗീതങ്ങളുടെ സമന്വയമായി അതാവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലാണ് കഥകളിയുടെ മർമ്മമിരിക്കുന്നത്.ഇത്തരം കഥകളിയുടെ അന്തര്യാമിയായ തലങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഒരു തെക്കൻ ഫാസിസ്റ്റിന് ഒന്നും പറയാനില്ല. ‘ഭാവം’എന്നാൽ ‘മുഖത്തുവിരിയുന്നഭാവം’എന്നാണ് അവരർത്ഥമാക്കുന്നതുതന്നെ.ശരീരത്തിന്റെ സമഗ്രമായ ഭാവാവിഷ്കരണമാണ് കഥകളിയുടെ രീതി എന്ന തിരിച്ചറിവില്ല.
വിശാലമനസ്കതയുടെ മനുഷ്യരൂപങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ തെക്കുള്ളവർ-ഇതാണ് മറ്റൊരു നാട്യം.ഏതു നല്ല കളി കണ്ടാലും സ്വീകരിക്കുമെന്നും.വടക്കുള്ളവർ എത്ര മിടുക്കരാണെങ്കിലും തെക്കു വന്ന് കഴിവുതെളിയിക്കണം,കാരണം “ഞങ്ങളാ”ണല്ലോ കളിക്കാഴ്ച്ചയിലെ വിശാലഹൃദയർ.എന്തു കൊണ്ട് തെക്കൻ‌കളരിയിൽ വടക്കുനിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പോലുള്ള വിസ്മയങ്ങൾ ഉരുവം കൊള്ളുന്നില്ല?അതാലോചിക്കുന്നില്ല.ആകെ ഭംഗിയായറിയാവുന്നത്,‘സ്തുതി‘കൾ പാടി നടക്കാനാണ്.ഇന്നും കേൾക്കാം,“കൃഷ്ണൻ നായർ ജയജയ” എന്ന കീർത്തനാലാപനം.ആ മഹാനടൻ എന്തു പാപം ചെയ്തുവോ?ആരും സമ്പൂർണ്ണരല്ല എന്ന ബോധമില്ലായ്മയാണ് ഈ സ്തുതികൾക്കു പിന്നിലുള്ളത്.ഉപാംഗങ്ങളുടെ ഭാവാവിഷ്കാരത്തിലും,രംഗനിറവിലും,നാടകീയരംഗങ്ങളുടെ അവതരണത്തിലും കൃഷ്ണൻ‌നായരെ മറികടക്കുന്ന ഒരാൾ ഇനിയും ജനിച്ചിട്ടില്ല.എന്നാൽ,അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലെത്തന്നെ ദോഷവശങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു.അമിതമായ ലോകധർമ്മികൾ,കഥകളിയുടെ ഘടനക്ക് ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ലാത്ത,സദസ്സിലെ കഥകളിയെക്കുറിച്ചറിയാതെ വന്നിരിക്കുന്ന ആസ്വാദകരെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള സ്ഥായീഭാവത്തെ വിട്ടുള്ള അപഥസഞ്ചാരം-ഇങ്ങനെ പലതും.ഈ ദോഷവശങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് സ്തുതിപാടുന്നവർ,കഥകളിയുടെ വിനാശത്തിനായി വഴിയൊരുക്കുകയാണ്.കഥകളി കാണാൻ ഒരു സങ്കേതവും,കളരിപ്രകാരവും മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല.പക്ഷേ ഇത്തരം സ്തുതിഗീതങ്ങൾക്കും ആധികാരിക അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾക്കും മുമ്പ് എന്താണ് കഥകളിയുടെ ഘടനാശിൽ‌പ്പം എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.
വടക്കൻ‌വാദം-സങ്കുചിതമനസ്സിന്റെ ഇത്തിരിവട്ടം
---------------------------------------------------
മൌലികവാദമാണ് വടക്കൻഫാസിസത്തിന്റെ സ്വഭാവം.കല്ലുവഴിക്കളരി പട്ടിക്കാംതൊടിയുടെ പരിഷ്കരണങ്ങളോടെ ആർജ്ജിച്ച അനന്യസാധാരണമായ കളരിയും,അത്യന്തം ശാസ്ത്രീയമായ സങ്കേതശിൽ‌പ്പവും വടക്കൻ‌കളരിക്കു സ്വന്തം.അതാണ് തുടർന്നുള്ള മൂന്നു തലമുറയിലെ കളിയരങ്ങിന്റെ സദ്ഫലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതും. സൂചകങ്ങൾ സൂച്യങ്ങളാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് വടക്ക് മൌലികവാദത്തെ നിർമ്മിച്ചത്.ആട്ടക്കഥയുടെ നാട്യവത്തായ ആവിഷ്കാരത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളെ മാത്രം പ്രത്യേകമായെടുത്ത് ആ‍സ്വദിച്ച് സംതൃപ്തിയടയുന്ന ഒരുതരം ലാവണ്യവാദം വടക്ക് പടർന്നുപിടിച്ചു.കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്ഥായീഭാവത്തിലൂന്നി പട്ടിക്കാംതൊടി വളർത്തിയെടുത്ത നാട്യപ്രകരണത്തെ വികലമായി വായിച്ചുണ്ടാക്കിയ,കഥയെ കളഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കുന്ന ഈ അപായകരമായ വ്യാകരണവാദം തീരെ ചുരുങ്ങിയ മനസ്സുകളുടെ നിർമ്മാണമാണ് വടക്ക് നടത്തിയത്.
വൃത്തിയുള്ള ചൊല്ലിയാട്ടത്തിന്റെ ആവർത്തനങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്ന ഒരുതരം യാന്ത്രികകലാസ്വാദനത്തിന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ വടക്ക് നിർമിക്കപ്പെട്ടു.ആ യാന്ത്രികമനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നവർ മഹാചാര്യന്മാരായി.കല്ലുവഴിക്കളരിയുടെ മുഴുവൻ സങ്കേതസൌന്ദര്യവുമുൾക്കൊണ്ട്,ഈ ആവർത്തനത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച കീഴ്പ്പടത്തെപ്പോലുള്ള പ്രതിഭകൾ അനഭിമതരുമായി. “എന്താ മുദ്രയുടെ വൃത്തി” എന്നു പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വടക്കൻ‌പക്ഷപാതികൾ,ഈ വൃത്തികൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട രംഗപരമായ ആവൃത്തിയെപ്പറ്റി അജ്ഞരായി.സ്വാഭാവികമായി,ചിട്ടയെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് അഭിനയിക്കുകയാണ് കഥകളിവിജ്ഞാനിയാവാനുള്ള വഴി എന്നു വന്നു.
തെക്കുവടക്കുവഴക്കു കൊണ്ട് ക്രിയാത്മകമായ പൊതുസംവാദത്തിന്റെയും ആദാനപ്രദാനങ്ങളുടെയും സാധ്യതകളാണ് ഇല്ലാതാവുന്നത്.തെക്കൻ‌കളരി എന്ന ഒന്ന് ഇനിയും നിലനിൽക്കുമെന്നുതന്നെ തോന്നുന്നില്ല.കഥകളിയുടെ ബഹുസ്വരതകളിൽ നിന്ന് പലതും നഷ്ടമാകുന്നു.അപ്പോഴും ഈ ജുഗുപ്സാവഹമായ ചേരിപ്പോര് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.കലയുടെ വളർച്ചക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായി വേണ്ടത് ജനാധിപത്യബോധമുള്ള മനസ്സാണ് എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും ഈ നിഴൽയുദ്ധക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം.

Kaplingadu said...

Dear Sri Vaidyanathan,

Let us not point fingers at each other, instead let us point them at ourselves, and do some self introspection :-)

I do agree than Vadakkan lovers were reticent in accpeting southern artists - this was mostly due to they being more orthodox as I mentioned earlier. Also, I think they gave first importance to "cholliyattam", and only second to "mukhabhinayam". However, those talented artists who were able to break the barrier because of their unlimited talent, were accepted in north also, like the great Karithra Rama Panikkar, Nalanunni, Mathoor Kunjuppilla Panikkar, Vechoor Raman Pilla, Kunchukkuruppu etc, and in more recent times Margi Vijayakumar, Kala. Rajashekharan etc.

Anyway, I did not actually want to counter your point, so lets remain focussed on self introspection, and discuss ways to create a set of Kathakali lovers who can readily enjoy the multiple varied Kathakali systems.

I think a few points which every Kathakali lover should ponder over should be:
(1) How Kathakali can aquire a critical mass of people, so that stability of Kathakali is ensured for the coming generations
(2) how to strengthen Thekkan Kalari and the whatever that remains of Kalladikkodan sampradayam, so that we are atleast aware of them academically.

ചാണക്യന്‍ said...

വികടശിരോമണി,
തെക്കനും വടക്കനും തമ്മില്‍ കഥകളിയില്‍ മാത്രമല്ല വഴക്ക്, മറ്റ് പലതിലുമുണ്ട് ഈ ചേരിതിരിവ്...
എന്തായാലും നന്നായി ഈ പോസ്റ്റ്..
ആശംസകള്‍..
ഓടോ: തെക്ക് വടക്ക് യുദ്ധത്തിനും തോരണയുദ്ധത്തിനും തമ്മില്‍ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ?:)

Anonymous said...

Let kick these "kathakali chitta fools " to the hell. Who is there to see Kathakali?
KathaKali started in Vettathukalari and the kali ends at Kalluvazhi Kalari. No doubt.

Anonymous said...

What you mean?
Kathakali marikkumenno ? Never! It is safe in the hands of young generation of Kalluvazhi artists. Shanmukhan, Mukundan,prathip etc will protect kathakali.

mohan said...

Kaplingadu,

you seem to be sensible in your comments. Well, I thought so about the blogger too before his present write-up!

I think your statement -'I do agree than Vadakkan lovers were reticent in accpeting southern artists, this was mostly due to they being more orthodox as I mentioned earlier'- needs a correction. The vadakkan-thekkan divide on kathakali is a more recent phenomena, may be since 1950's. Otherwise how was it that so many artists from the south were invited to north and found absolutely acceptable there. The available kathakali records do not suggest any hostility between thekkan and vadakkan kathakali aswadakars in the past, even as their styles was different.

So, there was no big problem until 'Kalluvazhi Kalamanadalam' came into existence and few small men around it sought to monopolise the art.They pretend that what they speak and think is kathakali and all who disagree with are fools. Yes, as you rightly said, there is an element of feudalism in the whole behaviour, because those who shout from the north show often a face of 'savarna kathakalitham' to their percieved 'avarna kathakalitham' of south. Kathakali artists never bothered too much on such issues, they made excellent teams between north and south artists to the delight of thousands of spectators all over Kerala. But the feudalistic minds were unhappy then and also now and write any rubbish thinking that others will simply swallow it!

So, there was no issue between thekkan and vadakkan kathakali. The issue is between the 'abhinava' kathakali critics of modern era who seek to monopolise kathakali as their inheritance and the ones down south reluctant to accept this feudalistic pretension. That's all!

Mohandas

Kaplingadu said...

Dear Mohan,

Not really. Narrow mindedness always existed, and it was not the monopoly of the northerners. K P S Menon mentions how Kareethra was initially ignored by Olappamanna brothers. Gopi Aashan has mentioned in his autobiography about the "treatment" received by Sri Thottam Potti from northern aswadakars. Even now narrow mindedness exists, side by side with some good examples of co-operation as you mentioned. Similar bias existed among some southern aswadakars as well, but why should we resort to such mud slinging? I thought the blog was meant for some healthy discussion and some self introspection.

Anonymous said...

വികടശിരോമണി. കഥകളിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. ടി വിയില്‍ അല്ലാതെ ഇത് കണ്ടിട്ടും ഇല്ല. ടി വിയില്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ ഒക്കെ രസമായി തോന്നൊയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥ നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും, പാടുന്ന വരികള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ പറ്റുന്നതാണെങ്കിലും. പക്ഷെ കഥ കളി എന്നത്, കേരളത്തനിമയുടെ, മലയാളി കലാ പാരമ്പരയ്ത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായി കൊണ്ടാടപ്പെടുമ്പോഴും, ഭൂരിപക്ഷം മലയാളികള്‍ക്കും ഒട്ടും ആസ്വാദ്യകരമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കില്‍ ആസ്വദിക്കാത്ത ഒരു കലാ രൂപമായാണ് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
കഥകളിയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ എന്നെങ്കിലും മലയാളികളിലെ ഭൂരിപക്ഷമായ സവര്‍ണ്ണേതര സമുദായങള്‍ എന്തെങ്കിലും പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളതായോ, ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്‍ താത്പര്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളതായോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?

mohan said...

Kaplingadu,

I don't mean that an 'ideal' condition existed in the past.Stray incidents would have happened, but by and large people were ready to accept the artists, as the art was given prominence those days.

It's not my point to glorify 'Thekkan kathakali' or denounce the 'Vadakkan kathakali.
How can a lover of kathakali do it? But if someone tries to distort this balance, as has been the business of a few so-called critics from north, it needs to be countered for the sake of kathakali. Otherwise a great kathakali civilisation developed in the South over a period of over 150 years will be lost in this game of monopoly. There was enough 'kathakali' before the advent of Kalamandalam and its prestigious chitta. That's why v.s. wrote that he was baffled to see the detailed description of Arjuna's attom (Kirmeeravadhom) in Pannisseri Naanupillai's 'Attaprakaaaram'. Why those wonderful 'attoms' are vanishing? We need to ponder over it.Too much of glorification of a school of kathakali and its monopolisation, I feel, is the real threat to kathakali and not the 'stardom' suggested for a great kathakali artist of our time.

Mohandas

mohan said...

OOPS! pl read as DHARMAPUTRAR'S attom IN (Kirmeeravadhom).

mOHANDAS

Kaplingadu said...

Dear Mohan,
But I don't think VS tried to glorify Kalluvazhi and denounce Thekkan either in this blog. His blog was a criticism of both the schools. He may have tilted a little more against Thekkan school, but I don't think that makes him lacking sensibility. Even if it be so, the sensible people in us should take those criticisms in the right spirit and do some self introspection - that was my point and what I attempted in one of my earlier posts.

Anonymous said...

What I want to say is the comment of late Sri. Kala.Krishnan Kutty Poduval "Thekkar adyam vendathu kathakali padhikkukayanu"...thats all for now....

വികടശിരോമണി said...

പ്രിയരേ,
ഇവിടെ വന്നവർക്കെല്ലാം നന്ദി.
കപ്ലിങ്ങാട് ഇവിടെ ആദ്യമാണല്ലോ?താകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടതാണ്.നന്ദി.തുടർന്നും വരുമല്ലോ.

ഞാൻ വിചാരിച്ചതുതന്നെ സംഭവിച്ചു.വികടശിരോമണി തെക്കനോ വടക്കനോ എന്നിടത്തേക്കായി മിക്കവരുടേയും കണ്ണ്.അതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നല്ല.ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സംവാദസാധ്യതയും നമുക്കിടയിലില്ലേ?നാമെല്ലാം കഥകളിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്,ഈ കല നിലനിൽക്കണമെന്നും,ആധുനികമായ നിലയിൽ പരിണമിക്കപ്പെടണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്.ആ പൊതുഭൂമികയിൽ നിന്ന് നമുക്കു ചില അന്വേഷണസാധ്യതകളില്ലേ?അതോ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയുന്നവരെ തെക്കുവടക്കുതൂക്കക്കട്ടികൾ വെച്ചുതൂക്കി,ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്തേക്ക് കണക്കിൽ‌കൂട്ടിയാൽ മതിയോ?
കല്ലുവഴിസമ്പ്രദായം ഇന്നത്തെ കഥകളിയുടെ ജീവനാവുന്നതിനു പിന്നിൽ തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായ അതിന്റെ ഘടനാശിൽ‌പ്പത്തിന്റെ ചാരുതക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്.പദാർത്ഥാഭിനയത്തിൽ നിന്ന് വാക്യാർത്ഥാഭിനയത്തിലേക്ക്,ലോകധർമ്മിയിൽ നിന്ന് നാട്യധർമ്മിയിലേക്ക്,ശിഥിലമായ ഘടകകലകളിൽ നിന്ന് സമീചീനമായ കലാസമന്വയത്തിലേക്ക് കഥകളി എത്തിയത് പട്ടിക്കാംതൊടിയുടെ പരിഷ്കരണങ്ങളോടെത്തന്നെയാണ്.അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിലവിൽ മറ്റൊരു കളരിക്കും ആ ശാസ്ത്രീയലാവണ്യം ലഭിക്കുന്നില്ല.ഇതെന്റെ അടിയുറച്ച അഭിപ്രായമാണ്.കൃത്യമായ,ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളോടെ അങ്ങനെയല്ലെന്നു സമർത്ഥിച്ചാൽ അതുസമ്മതിക്കാനും ഈ നിലപാട് മാറ്റാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ്,കാടടക്കിയ വെടികൾ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല.ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വടക്കൻ പക്ഷപാതിയാകുമെന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെയൊന്നും പറയാനില്ല.
തെക്കൻ‌കളരിക്ക് ഇന്നു സ്വന്തമായൊരു സ്വത്വം പഠിതാക്കളിലുണർത്താനാകുന്നില്ല.അതിനുള്ള പ്രധാനകാരണം കളരിയുടെ അവ്യവസ്ഥിതാവസ്ഥയാണ്.ഒരിക്കലും പഴയ തെക്കൻ‌കളരി ഇതായിരുന്നില്ല.തോന്നിയതുതോന്നും‌പോലെ ആടിപ്പെരുപ്പിച്ച് പൊങ്ങച്ചം പറയുന്ന ഇന്നത്തെ തെക്കൻ‌കളിക്കാരുടെ വൈകൃതം ഒരിക്കലും പന്നിശ്ശേരി നാണുപിള്ള അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിനു ‘കഥകളിപ്രകാരം’തെളിവ്.വെറും ഇളകിയാട്ടങ്ങളിലല്ല,കഥകളിയുടെ നൃത്താംശത്തിലും ആ കണ്ണ് ചെന്നെത്തുന്നുണ്ട്.സലജ്ജോഹം അർജ്ജുനന്റെ ആവിഷ്കാരം പന്നിശ്ശേരി എഴുതുന്നത് താളാനുസാരിയായ,ഘടനാദാർഢ്യമുള്ള അവതരണശിൽ‌പ്പത്തിലൂന്നിയാണ്.ധർമ്മരാജയിലെ ഒരു കഥാപാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിനെ സി.വി.വർണ്ണിക്കുന്നതു തന്നെ “സലജ്ജോഹമാടുന്ന പാർത്ഥന്റെ ഇരിപ്പ്” എന്നിങ്ങനെയാണ്!അതേതായാലും കല്ലുവഴിയിലെ സലജ്ജോഹം അർജ്ജുനനാവാൻ വഴിയില്ലല്ലോ.ഒരു കാര്യം സ്പഷ്ടം,കോട്ടയം കഥകളടക്കമുള്ള കഥകളുടെ ആവിഷ്കാരപ്രകാരത്തെക്കുറിച്ച് വടക്കർക്കും മുൻപ് തെക്ക് ചിന്തകളും അരങ്ങുകളും ഉരുവം കൊണ്ടു.ബകവധത്തിലെ “ചെന്താർ‌ബാണമണിച്ചെപ്പും” എന്ന ഭീമന്റെ പദം പച്ചവേഷമായിട്ടും പാടിരാഗത്തിൽ നിബന്ധിച്ചതിന് എനിക്കു ലഭിച്ച ഏറ്റവും നല്ല ന്യായം സി.വി.യുടേയാണ്!തുടർന്നുള്ള ഭീമഹിഡുംബീമേളനത്തിൽ പിറക്കുന്ന കാട്ടാളന്റെ,ഘടോൽക്കചന്റെ ജനനത്തിനെ ധ്വന്യാത്മകമായി ആ ‘പാടി’ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ നിരീക്ഷണം!നോക്കുക.എത്ര സൂക്ഷ്മമായ ഒരു തീയറ്റർ‌ദർശനമാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നത്!
എന്നാൽ,ഇടക്കെപ്പൊഴോ ആ കളരിയുടെ ആവിഷ്കാരസുഷമകൾ കഥകളിയിൽ നിന്നു ചോർന്നുപോയി.പട്ടിക്കാംതൊടി എന്ന യുഗപ്രഭാവന്റെ പ്രകാശം കളിയരങ്ങിലാകമാനം വ്യാപിച്ചതിനാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവയോർത്ത് ആരും ദു:ഖിച്ചതുമില്ല.കഥകളിയുടെ പ്രകാശനത്തിന്റെ പലമകളിൽ മിക്കതും അസ്തംഗതമായി.
ആ ചരിത്രത്തെ കാണാതെ മുന്നോട്ടുപോകുന്നവരെയാണ് ഞാൻ വടക്കൻ‌പക്ഷപാതികൾ എന്നു വിളിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നത്.“ഇത്തിരി വട്ടം മാത്രം കാണ്മവർ,ഇത്തിരിവട്ടം ചിന്തിക്കുന്നവർ…”
എന്നാൽ തെക്കുനിന്ന് കഥകളിയുടെ പുറന്തോടുകൾ മാത്രം കണ്ടുനടന്നവർക്ക് ഇത്തരം ശൈലികളുടെ കാര്യമൊന്നും വിഷയമായില്ല.അവർക്ക് ആകെ പറയാനുള്ളത് നാലുമണിക്കൂറും അഞ്ചുമണിക്കൂറും നിന്ന് ആടിയ ആശാന്മാരുടെ വീരചരിതങ്ങളും,താരവൽക്കരണങ്ങളുമായിരുന്നു.കൃഷ്ണൻ‌നായരെ ആരും കുറ്റം പറയാൻ‌പാടില്ല,രക്തംതിളക്കും.മാങ്കുളത്തെപ്പറയരുത്, അപ്പോഴും തിളക്കും.എന്നാൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠമായി മറുപടിയുണ്ടോ,അതോട്ട് ഇല്ലതാനും.ഇതുവടക്കും കുറവല്ല.രാമൻ‌കുട്ടിനായരെ വിമശിച്ചാൽ പിന്നെ അവനോടു പുച്ഛമായി.ചിട്ടക്കഥകളിലെന്തെങ്കിലും തിരുത്തുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി,വാളെടുക്കാൻ.
ഞാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ചോദിക്കയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരേ,കോഴിക്കുഞ്ഞിനെയെന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞുപിടിച്ചാൽ കഥകളി ജീവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?
ഇനിയും നിങ്ങൾക്കെന്നെ വടക്കനോ,തെക്കനോ ആക്കാം.തുലാസുകളുമായി വരൂ,ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
മോഹൻ,
എന്റെ ഇ-മെയിൽ അഡ്രസ് പ്രൊഫൈലിൽ ഉണ്ടല്ലോ?എന്തു വിവരങ്ങളും അയച്ചുതന്നാൽ ഉപകാരം.
vikatashiromani@yahoo.in
എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

കിഷോര്‍:Kishor said...

ഹൊ! ഇത്രയും തെക്കു-വടക്കു സ്പർധ കഥകളിയിലുണ്ടെന്നാരറിഞ്ഞു!

നല്ല ലേഖനം..

nair said...

കഥകളി എന്നാൽ എന്ത് എന്നു് വളരെ വ്യക്തമാക്കി തന്ന വികടശിരോമണിക്കു നന്ദി. കഥകളി എന്ന രൂപ സങ്കൽപ്പം
കല്ലുവഴി കളരിയിൽ കൂടി ദൃശ്യമാക്കി തന്ന ഗുരുഭൂതന്മാരെയും
നാം ബഹുമാനപൂ൪വം സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്. വെട്ടത്തു കളരിയിൽ ചിട്ട ചെയ്ത കഥകളി വളരുകയും പിന്നീട് അരങ്ങിൽ വന്നു ചേരുന്ന ആസ്വാദനപരമായ ഘടകങ്ങളും കാലോചിതമായ ചില പരിഷ്ക്കരണങ്ങളും ചേ൪ത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കല്ലടിക്കോട് താലൂക്കിലെ ചാത്തുപണിക്ക൪ എന്ന നടൻ ഏ൪പ്പെടുത്തിയ ചിട്ടയാണ് കല്ലടിക്കോടൻ ചിട്ട. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള കലാകാരന്മാ൪ കാലക്രമേണ കല്ലടിക്കോടൻ രീതി സ്വീകരിച്ചു.
കാലക്രമത്തിൽ കല്ലടിക്കോടൻ ചിട്ടയിൽ അരങ്ങിൽ വന്നു ചേ൪ന്ന ആസ്വാദനപരമായ ഘടകങ്ങളും കാലോചിതമായ ചില പരിഷ്ക്കരണങ്ങളും തൃശ്ശൂ൪ ജില്ലയിൽ കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറുതുരുത്തിയ്ക്കടുത്തുള്ള നെടുമ്പുര ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച കപ്ളിങ്ങാട് നമ്പൂതിരി എന്ന നടൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് കപ്ളിങ്ങാട് ചിട്ട. കപ്ളിങ്ങാട് ചിട്ട തെക്കൻ നടന്മാരും, വടക്ക് കാവുങ്കൽ നടന്മാരും സ്വീകരിച്ചു.
കല്ലടിക്കോടൻ ചിട്ടയെ വടക്കൻ ചിട്ട എന്നും കപ്ളിങ്ങാട൯ തെക്കൻ ചിട്ട എന്നും അറിയപ്പെട്ടുവന്നു.
വളരെ ശക്തമായ പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾ കല്ലടിക്കോടൻ രീതിയിൽ ഏ൪പ്പെട്ടതു് കോട്ടയം കുറിച്ചി ഭാഗങ്ങളിലാണ്. മുഖ്യമായും പൊന്നാനി, ശിങ്കിടി എന്ന രണ്ടു പാട്ടുകാർ. പ്രിയമുള്ളവരേ !
വെട്ടത്തു ചിട്ടയോ കല്ലടിക്കോടൻ ചിട്ടയോ ആസ്വാദനകരം
എന്നു ചോദിച്ചാൽ കല്ലടിക്കോടൻ ചിട്ടയ്ക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ
വെട്ടത്തു ചിട്ട എന്ന മാതൃ ചിട്ടയില്ലാതെ എവിടെ കല്ലടിക്കോടൻ ചിട്ട എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കപ്ളിങ്ങാട് ചിട്ട, (വെട്ടത്തു ചിട്ടയും കല്ലടിക്കോടൻ ചിട്ടയും ഇല്ലാതെ എവിടെ കപ്ളിങ്ങാട് ചിട്ട?) കപ്ളിങ്ങാട് തിരുമേനിയുടെ പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്.
കപ്ളിങ്ങാട് ചിട്ട അതിശക്തമായി തെക്ക് വള൪ന്നു. കിടങ്ങൂരും, തകഴി, നെടുമുടി, കുറിച്ചി, മാത്തൂ൪ , കീരിക്കാട്, ചെന്നിത്തല, കണ്ടിയൂ൪ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എല്ലാം കളരികൾ, കളികളുടെ എണ്ണം അമിതമായി. എറണാകുളം മുതൽ തെക്കോട്ട് ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങൾക്ക് ദിവസവും കളികൾ.
ഒരു കാലയളവിൽ പാലക്കാട്ടും പരിസരങ്ങളിലും നിലവിൽ നിന്ന ചിട്ടയിൽ പരിഷ്ക്കരണം ആവശ്യമെന്ന് തോന്നിയ നാട്യചാതുര്യത്തിൽ വിഖ്യാതനായിരുന്ന നടൻ കല്ലുവഴി ഇട്ടിരാരിശി മേനോൻ, നിലനിന്ന കല്ലടിക്കോടൻ (വടക്കൻ ചിട്ട) ചിട്ടയിലെയും കപ്ളിങ്ങാട൯ (തെക്കൻ ചിട്ട) ചിട്ടയിലെയും ആസ്വാദനം നിറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സംയോജിപ്പിച്ച ചിട്ടയാണ് കല്ലുവഴി ചിട്ട.

മഹാകവി വള്ളത്തോളും മുകുന്ദരാജാവും പ്രാദേശികമായി കഥകളിയുടെ നില വളരെ മോശമായതിനാൽ കഥകളിയെ ഉദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ കലാസ്നേഹിയാകയാൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ കളികളിൽ തെക്കൻ നടനായ മാത്തൂ൪ കുഞ്ഞുപിള്ള പണിക്കരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കലാമണ്ഡലം ഉദയമാകുന്നതിന് മുൻപ്
മാത്തൂ൪ കുഞ്ഞുപിള്ളപണിക്ക൪ മരണമടഞ്ഞു. പണിക്കരുടെ
മരണവാ൪ത്ത അറിഞ്ഞ വള്ളത്തോൾ എഴുതിയ കുറിപ്പ് :
"മലയാളത്തിലെ നാട്യകല മറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നു തന്നെ പറയാം. മഹാനടൻ മാത്തൂർ കുഞ്ഞുപിള്ള പണിക്ക൪ അവർകൾ ഈ മീനമാസം (1105) 18 ന് രാവിലെ ചരമഗതി
അടഞ്ഞുപോയി. യാതൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചാണോ കഥകളി
ജീവിച്ചിരുന്നത് , ആ ദേഹം കലാരസികരുടെ ഭാഗ്യദോഷ
ത്തീയിൽ ഭാസ്മീഭവിച്ചുപോയി. "
കലാമണ്ഡലം ആരംഭിച്ചു. ഗുരു. തകഴി കുഞ്ചുകുറപ്പും, കല്ലുവഴി ചിട്ടയുടെ ആചാര്യൻ ഇട്ടിരാരിശി മേനോന്റെ ശിഷ്യൻ ഗുരു. പട്ടിക്കാന്തൊടി രാവുണ്ണി മേനോനും കലാമണ്ഡലത്തിലെ ആചാര്യന്മാരായി. കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ കളികളിൽ വെച്ചൂ൪
(വൈക്കം) രാമൻ പിള്ളയെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്നു. കലാമണ്ഡലത്തിൽ കല്ലുവഴി സമ്പ്രദായത്തിൽ അഭ്യാസം നടത്തി പലനടന്മാ൪ കലാകേരളത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തു.
ഇന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രശ്നം വികടശിരോമണി കുറിപ്പിട്ട കാൻസ൪
തന്നെയാണ്. വള്ളത്തോളിൽ കൂടി വെളിച്ചം കണ്ട കല്ലുവഴി ചിട്ടയിൽ മാത്രമേ നൃത്ത സങ്കേതങ്ങൾ ഉള്ളൂ എന്ന് കൂവുന്ന വികടശിരോമണിമാരല്ലേ കാൻസ൪ പരത്തുന്നത്.
പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായ കഥകളിയിൽ നൃത്ത സങ്കേതങ്ങൾ വന്നുചേ൪ന്നത് കല്ലുവഴി സമ്പ്രദായത്തിൽ കൂടിയാണെങ്കിൽ വെട്ടത്തു തമ്പുരാൻ മുതൽ കല്ലുവഴി ഇട്ടിരാരിശി മേനോന്റെ ഗുരുനാഥൻ വരെയുള്ളവർ നൃത്ത സങ്കേതങ്ങൾ അറിയാത്ത കോൽകളിക്കാരായിരുന്നു എന്നല്ലേ താങ്കൾ ഉദ്ദശിക്കുന്നത്. മാത്തൂ൪ കുഞ്ഞുപിള്ള പണിക്കരെയും, ഗുരു. കുഞ്ചുകുറപ്പിനെയും, വെച്ചൂ൪ രാമൻ പിള്ളയെയും സ്നേഹിച്ച വള്ളത്തോളിന് നൃത്ത സങ്കേതികജ്ഞാനം ഇല്ലാ എന്നാണോ കരുതേണ്ടത് ?

കഥകളി ആചാര്യൻ വാഴേങ്കട കുഞ്ചുനായരുടെ ജന്മനാട്ടിലെ
ആസ്വാദകരുടെ വകയായി വാഴേങ്കട ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ
വെച്ച് മാങ്കുളത്തിന് സ്വ൪ണ്ണശൃംഖല അന്നത്തെ കലാമണ്ഡലം ചെയർമാൻ നൽകുകുണ്ടായി. വാഴേങ്കടയിലെ
ഈആസ്വാദകരായ മുത്തച്ഛന്മാരെല്ലാം തന്നെ നൃത്ത സങ്കേതികജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവരും ചെറുമക്കൾ ജ്ഞാനം നേടയവരും എന്നാണോ മനസിലാക്കേണ്ടത്. കുറെ കല്ലുവഴി നടന്മാ൪ കേരള ജനതയുടെ വരിപ്പണത്തിൽ വളർന്നപ്പോൾ മറ്റവരെല്ലാം മോശക്കാരായി.
കാൻസർ രോഗികളുടെ ചിത്രം കാട്ടേണ്ട കടമ എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമാണല്ലോ. ഇതാ! ഹരിപ്പാട് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ കുറിപ്പ്
.
“ദുര്യോധനവേഷമിട്ട് ഗുരു ചെങ്ങന്നൂരുവന്നു” ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന എന്റെ പ്രശസ്ഥമായ ചലച്ചിത്രഗാനം എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് വയസ് 27. ആ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എന്റെ ബോധതലത്തിൽ ഗുരു ചെങ്ങന്നൂർ രാമ൯ പിള്ള ചെലുത്തിയിരുന്ന സ്വാധീനം പ്രസ്തുത ഗാനത്തിലെ “ദുര്യോധനവേഷമിട്ട് ഗുരു ചെങ്ങന്നൂരുവന്നു” എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നും സ്പഷ്ടാകുമല്ലോ. കേരളക്കരയിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം അലയടിച്ച ഈ പാട്ടിൽ തെക്കൻ ചിട്ടയിൽ ആടുന്ന നടന്മാരെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് ശകാരം കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വന്നത്. പട്ടിക്കാന്തൊടി രാവുണ്ണി മേനോൻ, വാഴേങ്കട കുഞ്ചുനായർ, കൃഷ്ണൻ നായർ, വെള്ളിനേഴി നാണുനായർ, രാമൻ കുട്ടി നായർ എന്നിവരെക്കാളും മേലെയാണോ ചെങ്ങന്നൂർ രാമൻ പിള്ളയും, മാങ്കുളവും, കുടമളൂരും, ഹരിപ്പാട്ടു രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയുമെല്ലാം. കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ കുട്ടി പൊതുവാളിനെ വിട്ടിട്ട് വാരണാസി നമ്പൂതിരിയുടെ പേര് പറയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ ധൈര്യം വന്നു? ഇത്യാദി ചോദ്യങ്ങളുമായി വടക്കൻ ആസ്വാദകർ എന്റെ നേർക്ക് ഒരാക്ക്രമണം തന്നെ അഴിച്ചുവിട്ടു. (ഇങ്ങിനെ തുടരുന്നു).
കലാമണ്ഡലത്തിലെ തെക്കൻ കളരി നിലനിൽക്കുന്നത് കഥകളിയെ ഈ നിലവരെ എത്തിച്ചതിന് ഞങ്ങളുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കാനാണ്. (as a refference). 1982 ൽ മികച്ച ചുട്ടിക്കുള്ള കേരള സംഗീത നാടക അക്കാഡമി അവാ൪ഡും, 85 ൽ കലാമണ്ഡലം അവാ൪ഡും വാങ്ങിയ തിരുവല്ലാക്കാരൻ
രാമകൃഷ്ണപണിക്കരുടെ കരവിരുതാണ് എല്ലാ കഥകളിക്കാരന്റെയും മുഖത്തു വെക്കുന്ന പേപ്പ൪ ചുട്ടി.
വെട്ടത്തു സമ്പ്രദായം നിലവിൽ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ രൂപം കൊണ്ട കല്ലടിക്കോടൻ പരിഷ്ക്കരണം വളർച്ചയാണ് കണ്ടത് . പിന്നീടു് കപ്ളിങ്ങാടൻ, തുടർന്ന് കല്ലുവഴി എന്നിവയിലൂടെ കഥകളി വള൪ന്നപ്പോൾ പഴയ സമ്പ്രദായം കാലക്രമേണ തക൪ച്ച കാണുകയും പുതിയ സമ്പ്രദായം കേരളത്തിലെ കലാ ആസ്വാദക൪ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തുട൪ച്ചയായ പ്രവണത അല്ലാതെ വേറൊരു അതിശയോക്തിയും ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടല്ല.
വള്ളത്തോളാൽ തഴച്ചു വള൪ന്ന കല്ലുവഴി കളരിയും അതിന്റെ മാതൃചിട്ടയിൽ ഒന്നായ മറ്റൊരു കളരിയുമാണ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ
നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന സത്യത്തെ മൂടുന്നവരാണ് കഥകളിയിലെ കാൻസർ രോഗികൾ.

എതിരന്‍ കതിരവന്‍ said...

തെക്ക്-വടക്ക് യുദ്ധത്തിലെ ബാലിശത്വവും വ്യർത്ഥതയും യുക്തിരാഹിത്യവും വെളിവാക്കാനുദ്ദേശിച്ചാൺ ആദ്യമേ ഞാൻ ഒരു കമന്റിട്റ്റത്. കഥകളിയുടെ സമഗ്രതയെ അതേപടി വീക്ഷിക്കാനുള്ള മടിയോ അറിവുകേടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അധമവികാരങ്ങളോ ആണ് എലിയെ തോൽ‌പ്പിച്ച് ഇല്ലം ചുടാനുള്ള ചൂട്ടുകറ്റ കത്തിയ്ക്കുന്നത്.

1.തെക്കൻ, വടക്കൻ എന്നത് ശൈലീഭേദങ്ങളാണ്. 50കളോടു കൂടി മലയാളി മനസ്സ് വികലമായ രാഷ്ട്രീയചിന്തയിലൂ‍ൂടെ മാറപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. വംശീയതയും വർഗ്ഗീകരണവും ആയുധങ്ങളാക്കി പൊരുതേണ്ടതാണെന്നും ഏതൊരുവനും ഒരു പ്രബല ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കണമെന്നും തനിക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഒരു എതിരാളിയും ആവശ്യമാണെന്നും ധരിച്ചു വശായിത്തുടങ്ങി. രൂപപ്പെട്ടവ ജ്യോഗ്രഫിക്കൽ സൂചകങ്ങളായിപ്പോയതുകോണ്ട് ഈ ശൈലികൾ രണ്ട് വ്യത്യ്സ്ഥ പ്രദേശങ്ങളുടെ സംഭാവനയോ നിർമ്മിതിയോ ആണെന്നും അതതു ദേശക്കാർ ഈ ശൈലികളെ സ്ഥൂലമായ പ്രദേശ സ്വത്വവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു നിറുത്തണമെന്നും കക്ഷിരാഷ്ട്രീയചേതനകളോടെ ഉൾക്കൊണ്ടുരുണ്ടുകളിച്ചു.1960കളോടു കൂടി ഇവർ വ്യക്തമായ രണ്ടു ചെരികളിലായി, അനുരഞ്ജനം ആവശ്യമല്ലേ എന്ന ചോദ്യാ‍വതാളത്തിലേക്കു മുങ്ങാങ്കുഴിയുമിട്ടു.1962 ൽ എറണാകുളം കഥകളിക്ലബ്ബിൽ അന്നത്തെ പ്രഗൽഭർ ഒന്നിച്ചുകൂടി ചർച്ചയായതോടെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം പൂർത്തിയുമായി. അന്ന് ഗുരു കുഞ്ചുക്കുറുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായമിങ്ങനെയായിരുന്നു:
“തെക്കനെന്നും വടക്കനെന്നും കഥകളിയ്ക്ക് പ്രാദേശിക ഭേദങ്ങൾ കൽ‌പ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാ‍സ്തവത്തിൽ രണ്ടൂം ഒന്നു തന്നെയാണ്.ഒരേ കാര്യം തന്നെ പ്രവൃത്തിയിൽ രണ്ടായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളു.ഒരേ ആശയം തന്നെ വടക്കരും തെക്കരും ഭിന്നഭാഷകളിൽക്കൂ‍ൂടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ. രണ്ടു സമ്പ്രദായവും കൂടി ഒന്നാകണമെന്നില്ല. അവരവർക്കുള്ള സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കുറവുകൾ തീർത്ത് അതിനെ നന്നാക്കിയാൽ മതി.......രണ്ടു ദിക്കിലെ സമ്പ്രദായങ്ങളും നല്ലപോലെ അഭ്യസിച്ചവനാണു ഞാൻ......സ്പർദ്ധ മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ടു സംസാരിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. കലയേയാണു നാം സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടത്.” കഥകളി രണ്ടില്ല, ഒന്നേയുള്ളു എന്നു ചെങ്ങന്നൂരാശാനും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
2. പ്രാദേശികവർഗ്ഗീകരണത്തിൽ പിടിച്ചുതൂങ്ങേണ്ടിയിരുന്നവർ ചരിത്രം വിസ്മരിക്കുകയോ നിരാകരിയ്ക്കുന്നുവെന്ന് അഭിനയിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുവെന്ന് അവർ പോലും അറിഞ്ഞില്ല. സ്വന്തം നാട്ടിൽ ധാരാളം കണ്ടിരുന്ന കളിക്കാരെ വച്ച് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പാട്ടെഴുതിയതിൽ രോഷം കൊണ്ട “വടക്കർ” വാസ്തവത്തിൽ അവർക്കും ഒരു ‘ഗ്രൂപ്’ ഉണ്ടെന്ന് വാദത്തിലാൺ് നിലയുറപ്പിച്ചത്. അതിനു മുൻപ് പൂതനാമോക്ഷവും ദക്ഷയാഗവുമൊക്കെ ഒഴുകിപ്പരന്നതും “വടക്കനായ”കപ്ലിങ്ങാടൻ നമ്പൂതിരി കേരളമൊട്ടാകെ നവോൻമേഷം പടർത്തിയതും (ഈ വടക്കനാണ് “തെക്കൻ ചിട്ട“ രൂപീകരിച്ച്ത്!)അതിനും മുൻപ് കൊട്ടാരക്കരെ നിന്നും വെട്ടത്തുനാടുവരെപ്പോയി കഥകളി തിരിച്ചു വന്നതും കാലദേശങ്ങളെ ഭേദിച്ചാണെന്നതുമൊക്കെ ചേരി തിരിഞ്ഞ്പൊരുതേണ്ടവർ സൌകര്യപൂർവ്വം മറക്കേണ്ട സംഗതികളായി.

3. പരിഷ്കാരങ്ങളോ പുതുമയോ കഥകളിയ്ക്കുള്ള ശക്ത്യുന്മേഷപ്രദാനമല്ലെന്നും അതതു ദേശത്തിന്റെ സൌജന്യമാണെന്നും വാദിക്കേണ്ടി വരുനതും ഇതിന്റെ ഭാഗമാൺ്. പട്ടിക്കാംതൊടിയുടെ സംഭാവനകൾ “വടക്കന്റെ” സംഭാവനയാകുന്നത് ഇത്തരം പിരിഞ്ഞുവളഞ്ഞുപോയ ഭാവനാവൈകൃതം.

കക്ഷിരാഷ്ട്രീയപ്പോരിലല്ല കലയുടെ സത്ത നിർണ്ണയിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്നുംപാർടി തിരിഞ്ഞ് വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല കലയുടെ ഭാവിയെന്നും അതിരുകടന്ന ആവേശവും വൈകാരികതയും അനാവശ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മലയാളി മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നു. ദ്വന്ദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് പോരാടുന്നവർ കുഞ്ഞിനെ രണ്ടായി മുറിച്ച് പകുതി കിട്ടിയാൽ മതിയെന്ന പറഞ്ഞ വ്യാജമാതാവിന്റെ നിലപാടുതറയിൽ തന്നെ.

വാഴേങ്കട said...

ലേഖനത്തെ വെല്ലുന്ന എതിരന്റെ കമന്റുകൾ.

വികടാ

തെക്ക് വടക്ക് വഴക്കുകളെ അപഹസിക്കുകയാണ് എതിരൻ ചെയ്തത്.അത് മനസ്സിലാക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ ഭർസിക്കാൻ നിൽക്കാതെ.

mohan said...

Kaplingadu,

your statement 'But I don't think VS tried to glorify Kalluvazhi and denounced Thekkan either in this blog'.

Dear Kaplingadu, thaankalku malayalam ariyillennundo? VS 'thekkan facist' ennu vilichathu kettille? Is 'facist' means 'darling' in Thrissur and further north?

Nair,
വെട്ടത്തു തമ്പുരാൻ മുതൽ കല്ലുവഴി ഇട്ടിരാരിശി മേനോന്റെ ഗുരുനാഥൻ വരെയുള്ളവർ നൃത്ത സങ്കേതങ്ങൾ അറിയാത്ത കോൽകളിക്കാരായിരുന്നു എന്നല്ലേ താങ്കൾ ഉദ്ദശിക്കുന്നത്. മാത്തൂ൪ കുഞ്ഞുപിള്ള പണിക്കരെയും, ഗുരു. കുഞ്ചുകുറപ്പിനെയും, വെച്ചൂ൪ രാമൻ പിള്ളയെയും സ്നേഹിച്ച വള്ളത്തോളിന് നൃത്ത സങ്കേതികജ്ഞാനം ഇല്ലാ എന്നാണോ കരുതേണ്ടത്?

Nayare, ithonnum paranjittu ini bhalam illa.kaaryangal athramaathram kaivittu poyi.Ini,“കൃഷ്ണൻ നായർ ജയജയ”, vittittu 'kalluvazhi, kalluvazhi' ennu japikkuka, MOKSHAM venamenkil.

VeeSee,
'എന്നാൽ,ഇടക്കെപ്പൊഴോ ആ കളരിയുടെ ആവിഷ്കാരസുഷമകൾ കഥകളിയിൽ നിന്നു ചോർന്നുപോയി'.

Athe, dayavaayi athinte kaaranam onnu kandu pidikkan sramikkoo.

'പ്രിയപ്പെട്ടവരേ,കോഴിക്കുഞ്ഞിനെയെന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞുപിടിച്ചാൽ കഥകളി ജീവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?'

A good question indeed! But should be addressed to the right people.

Anyway, veesee, I noticed some good and sensible points in your last post.eg.,

നാമെല്ലാം കഥകളിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്,ഈ കല നിലനിൽക്കണമെന്നും,ആധുനികമായ നിലയിൽ പരിണമിക്കപ്പെടണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്.ആ പൊതുഭൂമികയിൽ നിന്ന് നമുക്കു ചില അന്വേഷണസാധ്യതകളില്ലേ?

defenitely we must strive hard towards this goal. For this, first we should shed our ego and desist from languages with feudalistic overtones.I am happy to see that good change in your last post.

Mohandas

വികടശിരോമണി said...

സബാഷ് എതിരൻ!
ഞാൻ കൊതിക്കുന്ന ഗൌരവം അങ്ങ് ഈ സംവാദത്തിനു നൽകി,നന്ദി.
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന ചിന്തകൾക്ക് വലിയ പഴക്കമില്ല.കുഞ്ചുക്കുറുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധാർഹമാണ്.അതു കേട്ടിരുന്നില്ല.ഓരോ ശൈലിക്കും ഉള്ള ശൈലീഭേദങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുകയും,അവയുടെ സമഗ്രതലത്തിലുള്ള ഉദ്ഗ്രഥനസാധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് എന്നാണല്ലോ ഇത്ര നേരവും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്.അതിനൊട്ടും സഹായകരമല്ല,ഈ ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞുള്ള വഴക്കുകൾ.
വാഴേങ്കട,
ആരു ഭ‌ർസിച്ചു,നാട്ടുരാജാവിനെ?കതിരവന്റെ എതിരത്വം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിപോലും ഇല്ലാത്തവനോ വികടശിരോമണി?ആയിരിക്കാം.
നായർ,
ഞാൻ വീണ്ടും അങ്ങയോടപേക്ഷിക്കുന്നു,ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കരുത്.കല്ലുവഴിക്കളരി ഇട്ടിരാരിച്ചമേനോൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല.ദശമുഖൻ ശങ്കുപ്പണിക്കർ(രാവണോൽഭവം രാവണനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധവേഷം,അങ്ങനെ കിട്ടിയപേര്.യഥാർത്ഥനാമം കുത്തനൂർ ശങ്കുപ്പണിക്കർ),ഒളപ്പമണ്ണ മനക്കൽ ചിത്രഭാനു നമ്പൂതിരിപ്പാട്,കരുമനശ്ശേരി കൃഷ്ണൻ‌കുട്ടിഭാഗവതർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് കല്ലുവഴിസമ്പ്രദായത്തിനു രൂപം കൊടുക്കുന്നത്.ഈ മൂന്നുപേരും ചേർന്ന് രൂപം കൊടുത്ത കല്ലുവഴിസമ്പ്രദായത്തെ പരിഷകരിച്ചു പ്രചരിപ്പിച്ചവരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു ശങ്കുപ്പണിക്കരുടെ ശിഷ്യനായ ഇട്ടിരാരിച്ചമേനോൻ.ആദ്യതലമുറയെ ഒന്നാകെ വെട്ടിയരിഞ്ഞ് താങ്കൾ നടത്തുന്ന ഈ ചരിത്രവായന വായിക്കുന്ന ഒരു പുതുമുഖത്തിനു വന്നുചേരുന്ന തെറ്റായ ധാരണക്ക് താങ്കൾ മാത്രമാണുത്തരവാദി.ഉത്തമബോധ്യമുള്ളവ മാത്രം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞാൽ‌പോരേ?ഇനി അങ്ങനെയല്ല,ഇട്ടിരാരിച്ചമേനോനിൽ നിന്നേ കല്ലുവഴിസമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങ് ഗവേഷണം നടത്തി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗവേഷണഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.കെ.പി.എസ്.മേനോന്റെ കഥകളിരംഗം,പത്മനാഭനാശാന്റെ ചൊല്ലിയാട്ടം,കിള്ളിമംഗലം-എം.പി.എസിന്റെ രംഗപാഠചരിത്രം,ഞായത്ത് ബാലന്റെ നാട്യാചാര്യന്റെ ജീവിതമുദ്രകൾ എന്നീ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ആ ഫലമനുസരിച്ച് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.
നിലവിലെ തെക്കൻ‌കളരിയുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിൽസ്വകീയവും ശാസ്ത്രീയവും ആധുനികവുമായ നൃത്തസങ്കേതങ്ങൾ കുറവാണ്,ഉള്ളതുതന്നെ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്.എന്റെ മുൻ‌കമന്റ് വായിക്കുക.തെക്കൻ കളരിയിൽ പണ്ടുനിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പല രംഗശൈലികളും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്.അതിന് വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിവരങ്ങളാണ് വേണ്ടത്.അതന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.അല്ലാതെ,വള്ളത്തോളിന് വിവരമില്ലായിരുന്നോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹൃതമാവുകയില്ലല്ലോ.മടവൂരിനു ശേഷം നിലവിലുള്ള പല സവിശേഷതകളുടെ തന്നെ ഗതി എന്താകുമെന്ന് സംശയം.ഈ ‘ഞങ്ങടെയും നിങ്ങടെയും’ദയവായി നിർത്തണമെന്നപേക്ഷിക്കുന്നു,നമ്മൾ എന്നുമൊരു വാക്കുണ്ട്,അറിയില്ലേ?
മോഹൻ,
ഞാൻ വടക്കൻ‌പക്ഷപാതികളേയും അതേ വാക്ക്,‘ഫാസിസം’എന്നുതന്നെ,അതേ പോസ്റ്റിൽ പ്രയോഗിച്ചിടത്ത് താങ്കളുടെ കണ്ണ് പിടിക്കുന്നില്ലേ?രണ്ടിനും ഡാർലിങ്ങ് എന്നർത്ഥമില്ല,മുസോളിനിയും ഹിറ്റ്ലറും ഫാസിസ്റ്റുകൾ തന്നെ.
ഞാൻ ആവർത്തിച്ചുചൊല്ലും,ഈ കീർത്തനം,“കല്ലുവഴിജയജയജയജയ….”അതേ പോലെ ഉച്ചത്തിൽ ചെല്ലും,“തെക്കൻശൈലികൾ ജയജയജയ”പക്ഷേ,കൃഷ്ണൻ‌നായരെന്നല്ല,ഒരു വ്യക്തിക്കും “ജയജയ”പാടാൻ എന്നെക്കിട്ടില്ല.പ്രശംസിക്കും,അതുവേറെകാര്യം.അതോടെപ്പം ന്യൂനതകളിലേക്കും എന്റെ പരിമിതമായ അറിവുവെച്ച് കണ്ണുപായിക്കും.ഒരു വ്യക്തിക്കു “ജയജയ”പാടുന്നതും ഒരു ശൈലിക്കു “ജയജയ”പാടുന്നതും ഒരേ പോലെ കാണുന്ന അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം.
ആ പഴയശൈലീപ്രയോഗങ്ങളെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾക്കു വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കൂ,എന്നാണല്ലേ?ശരി,അങ്ങനെയാവട്ടെ.ഇനി കാരണങ്ങളാണെങ്കിൽ പറയൂ.
ഞാനൊരു അഭിപ്രായത്തിൽ‌നിന്നും പുറകോട്ടുപോയിട്ടില്ല,മാറിയിട്ടുമില്ല,മോഹൻ.എന്നാൽ കാര്യകാരണസഹിതം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ എവിടെനിന്നും മാറുന്നതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല താനും.
എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

എതിരന്റെ കമന്റ് എന്നെ കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു,കൂടുതൽ പിന്നീട്.

Kaplingadu said...

Dear Mohan,
The first sentence itself written by VS about vadakkan mentions "vadakkan fascism". Anyway my job is not to weigh each word of VS and see which section has more bad words - thekkan or vadakkan. Did you try to take his criticisms in the right spirit and do some self introspection to see if they are entirely trash, or at least have some worth in it? Why should we be so intolerant of criticism?

Dear Ambujakshan Nair,
Just thought of commenting on the Kathakali history which you nicely detailed:
(*) I think calling Thekkan Chitta as Kaplingadan chitta is actually an "athishayokthi". According to Sri MKK Nair, Karthika Thirunal due to his large heartedness called the new "parishkarangal" in the name of Kaplingatu Namboodiri. I think Karthika Thirunal has a role equal to, if not more than Kaplingadu, in influencing the Thekkan Chitta, and in turn Kathakali itself. This is also mentioned in the excellent book "Kathakali Swaroopam" by Sri Mankombu Ashan, where he considers Karthika Thirunal as the father of Thekkan Chitta.

(*) Kaplingadan chitta flourished in Kavungal kalari as well as Kadathanadan kalari in further north. The chitta practicsed in these 2 kalaris had differences from the Kaplingadan chitta practised in south - there were natural regional variations, and Karthika Thirunal's influence was more in southern version.

(*) Ittirarissha Menon did not try to include elements of Thekkan Chitta in his chitta. KPS Menon mentions Shanku Panikkar who was the Guru of Ittirarisha Menon, learnt from Itteeri Panikkar (founder of Kavungal Kalari) certain new aattams, and tried to include them in Kalluvazhi chitta. Hence at the time of Ittirarisha Menon, we can say that Kalluvazhi chitta was a modified form of Kalladikkodan Chitta which had new changes due to Shanku Panikkar, Olappamanna brothers (cheriyapphan, valiyapphan), Nallooru Unneeri Menon etc.

(*) The influence of Thekkan Chitta actually came when Kalamandalam was formed, with Kunchukkuruppu as one of the main ashans. This influence increased as Kalamandalam artists started going to South for kalis as you mentioned. The present Kalamandalam chitta has Kalluvazhi of Pattikkamthodi as the foundation - but it is strongly inlfuenced by Thekkan chitta especially in areas such as Mukhabhinayam.

Hence, I don't think we can say Thekkan chitta is one of the "direct" parents of Kalluvazhi chitta, but no doubt it has a "Mathru Sthanam" (position as that of Mother).

Anonymous said...

വികടശിരോമണിയും എതിരനും ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്.രണ്ടും ചേരുമ്പോൾ ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനമാകുന്നു.

Anonymous said...

http://www.narthaki.com/info/intervw/intrvw70.html

What or who has inspired you in your career?
The mukha bhavam of Kalamandalam Krishnan Nair is outstanding. If he enacted a ball being lost somewhere, the whole audience would be looking for it, so convincing was his portrayal. He is the one who brought fame to Kathakali. And of course, my guru Kalamandalam Gopi. Tough as his training is, it has its advantages. I can say I am fortunate that my art has helped me to travel across the globe for performances. The only place I have not yet visited is China!
Kathakali owes its present form to our guru Pattikamthodi Ravunni Menon. He dedicated his life to Kathakali. Originally, there were 2 styles, Kaplingadu and Kalladikodan. Ravunni Menon took the good elements from both strands and developed the Kalluvazhi sampradaya. Over 100 years, this form of Kathakali has evolved. Ravunni Menon laid the asthivaaram or foundation. He passed on his knowledge to Raman Kutty Nair, who passed it on to Kalamandalam Gopi, who passed it on to me.

Kaplingadu said...

The above comment by Sri Balasubrahmanian does not match with the more authentic history mentioned in Kathakali Rangam (KPS Menon), Pattikamthodi Ravunni Menon (KPS menon), Kathakaliyude Ranga Patha Charithram (Kilimangalam, MPS), Natyacharyante Jeevitha Mudrakal (Padmanabhan Nair, N Balan) etc. The presence of Kaplingadan Chitta in current Kalamandalam Chitta (after the initial harmonization done by Shanku Panikkar etc) is mainly due to Guru Kunchukkuruppu, and even more due to sojourns of Kalluvazhi artists like Krishnan nair and Gopi ashan to the South.

Anonymous said...

Who said earlier that Nair and Mohan are like Don Quixote? It was there in one of earlier comments.
Both of them need their brain to be cleaned. Infact their intention was very much clear from the begining, red their posts in kathakali group and here.
Nonesense.. don't fight with something not excisiting.

Nair is spreading hatred everywhere, why?

sahrudayanmaarute hrudayam visaalamaakanam, alle?

nair said...

(Nair is spreading hatred everywhere, why?)
Thekkan alle!. avar angineya. Kathakaliyude charithran nokkiyal thekkar areyum sweekarikkunnavar alla. ellareyum puchikkunnavarum, aareyum sweekarikkathavarum aayippoyi. Narrow minded peoples. athu thanneya karanam.
Suhruthe! kalaswadakare kure kandittundappa.

Thank you.

nair said...

Mr. Vikadasiromani,Mr. Kapingadu,
Ok. I read in a text from Kottakkal that "he Kalluvazhy chitta is formed by a group of artists Sri. Kuthanur Sankupanicker (Dasamukhan) ,Sri. Rayanalloor Unneeri Menon, Kuyilthodi Ittirarissi menon , Karumaseri Krishnan kutty Bhagavathar, Thekkum purathu Govindapanicker as per the interest taken by Olappamanna mana Chitrabhanu Nambuthirippad.
Kalladikkodan Sampradayathile angeekabhinayam, Kaplingadu sampradayathile rangaprayoga vaisishtathayum cherthu saviseshatha ulla chittayakki roopam cheythathanu "
Sorry for the mistake.
Any way it is correct that it is related to the old styles. It is a mixed style of noth and south which is common to the kerala kathakali aswadakas.
Thank you

എതിരന്‍ കതിരവന്‍ said...

നായർ സർ:
ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലെ വരികൾ പോലെ തന്നെ സാർ പറയുന്നല്ലൊ. “....തിരുവല്ലാക്കാരന്റെ കരവിരുതാണ് എല്ലാ കളിക്കാരും അണിയുന്ന ചുട്ടി....” “തിരുവനന്തപുരത്തെ കാർത്തിക തിരുനാൾ എഴുതിയ പൂതനാമോക്ഷമല്ലെ എല്ലാവരും കളിയ്ക്കുന്നത്” എന്നപോലെ തന്നെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നാമെവിടെ എത്തും സർ?
വി. ശി. യുടെ പൊസ്റ്റ് തലെക്കെട്ടു ഒന്നു കൂടി സാർ വായിക്കുക. തെക്കു വടക്കു യുദ്ധം കഥകളിയെ നശിപ്പിക്കുന്നെന്ന ആകുലതയാണ്. ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങേണ്ടതു തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാർ എന്തു നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോ‍ട്ടു വയ്ക്കുന്നു? ഞങ്ങളേക്കാൾ പരിചയവും പഴക്കവും സാറിനുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്താലാണീ ചോദ്യം.”ആ വടക്കർ അവരുടെ അഹമ്മതി ആദ്യം കുറയ്ക്കട്ടെ” എന്ന് നിലപാടെടുത്താൽ വഴക്ക് തീരുകയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ “ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ചുട്ടി ഇങ്ങു തിരിച്ചു തന്നേര്’ എന്നു പറഞ്ഞാലും.

Anonymous said...

Mr. Nair, I am also from thekku Trivandrum. thaankaL athilum thekkaaNO? enkil enthaa? I am a kathakali aswadaka and realy interested in kathakali. njan kathakali kaanunna samayam ramankutty aasaneyum maankombineyum maankulatheyum gopiyeyum ellaam oru pOle aaswadikkum.

Perhaps I am an ordinary kathakali aswadakan, not an expert like you.

(earlier anoni. learning blogs and malayalam typing)

Anonymous said...

"kalaswadakare kure kandittundappa."
ithile pucham manassilakathathalla, Mr. Nair. ellaarum thaankalepole alla enn samadhanikku.
(anony again)

Kaplingadu said...

Dear Nair,
So wouldn't the following statement be more accurate?:

Kalladikkodan style when mixed with Kaplingadan style by Cheriya Itteeri Panikkar, Shanku Panikkar etc in the North became Kalluvazhi style, while in South, when the old Thekkan style mixed with Kaplingadan, became the current Thekkan chitta?

So to say, both Kalluvazhi and current Thekkan styles are children of their older styles mixing with Kaplingadan.

mohan said...

Anonymous comment:

'Who said earlier that Nair and Mohan are like Don Quixote? It was there in one of earlier comments.
Both of them need their brain to be cleaned'.

Sare, njaan Don quixote onnum alla. Pakshe enikkoru mukhavum addressum undu. Appol brainum kaanumallo? Athonnumillallo ee 'anonymous' kalikkaranu. Pinnenthu clean cheyyan? Don't hide, come on after all we are only talking of a general issue and not anything personal. then why this 'faceless oliyampe'?

I can guess who this brainy chap is, still...

Mohan

nair said...

"kalaswadakare kure kandittundappa."
Sir, the details of my statement will be given in malayalam. It will take a few days.


Q: Mr. Nair, I am also from thekku Trivandrum. thaankaL athilum thekkaaNO? enkil enthaa? I am a kathakali aswadaka and realy interested in kathakali. njan kathakali kaanunna samayam ramankutty aasaneyum maankombineyum maankulatheyum gopiyeyum ellaam oru pOle aaswadikkum.

A: No. Sir. I am not that much south, nearly hundred KM north . My eyes also will/ was be opened in front of Gopi asan, Ramankutty asan, Kilapadam, Rajan master, Sadanam Balakrishnan, Vaikom Karunakaran, Vengur Ramakrishnan , Mankombu , Inchakkadan, Ratheesan and pleanty artists in south and north. etc. I am only against to the people who projects a group of artists from a particular area only kathakali artists and they only knows Kathakali.

Once Sadanam Balakrishnan ( sishyan of Kizhpadam asan) came to Madavur Asan’s house. That day Madavur had a kathakali at kollam. Balakrishnan went to the kali place along with Madavur asan. Madavur introduced Balakrishnan to the Kathakali organaisers. Immediately they asked to Mr.Balakrishnan to perform a role. Sri. Balakrishnan told that I came to see the south kathakali. I will watch kathakali today. This is the mirror of south. This information I got from sadanam Balakrishnan.

nair said...

Dear Mr.Kaplingadu,
I know that you are reading more books than me. I agreed your views. All styles of kathakali is related to each other. It is natural that new one is more attractive than old one.

nair said...

Question: "kalaswadakare kure kandittundappa."
ithile pucham manassilakathathalla, Mr. Nair. ellaarum thaankalepole alla enn samadhanikku.
(anony again)

Answer: Please read the following (1)
Kottakkal Chandrasekharan’s shastabdapoorthi smaraniaka-
page 195
Samvadam- 2, AHARYAM (Kalamandalam Ram Mohan)
കഥകളിയുടെ ആഹാര്യത്തിലും ശൈലീ വ്യത്യാസങ്ങൾ
കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനു പറയത്തക്ക പ്രസക്തി
ഇല്ല. തെക്കൻ വടക്കൻ സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും
പറഞ്ഞു വരുന്നങ്കിലും സൂഷ്മമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണക്കിൽ എടുത്താൽ ദക്ഷിണകേരളം, മദ്ധ്യകേരളം,
ഉത്തരകേരളം എന്നിങ്ങനെ തരം തരിക്കേണ്ടി വരും.
ഈ വ്യത്യാസത്തെ മലയാള ഭാഷയുടെ ശൈലീ വ്യത്യാസങ്ങൾ പോലെ നിസാരമായി കണക്കാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. കാസ൪കോടും, കോഴിക്കോട്ടും, പാലക്കാട്ടും, തൃശ്ശൂരും, തിരുവനന്തപുരത്തും സംസാര ശൈലികൾ വ്യത്യാസമാണല്ലോ.
Kottakkal Chandrasekharan’s shastabdapoorthi smaraniaka- page 191
Samvadam 1, Abhinayam (R.V.Kunjikuttan Thamburan)
ബ്രാമ്ഹണനെകുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആഢ്യ ബ്രാമ്ഹണൻ, സുന്ദര ബ്രാമ്ഹണൻ, പീറപട്ട൪
എന്ന് കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളുടെ
തരം തിരിവ് അന്വ൪ത്ഥമാണ്. ഇവിടെ ആഢ്യ ബ്രാമ്ഹണനാണ് കഥാപാത്രം. ആഢ്യത്വം കളയാതെയുള്ള ആ നില യഥാ൪ത്ഥ പാത്ര
സമീപനത്തിൽ നിന്നും പഠനത്തിൽ നിന്നും
മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. വാഴേങ്കട കുഞ്ചുനായരുടെ
ബ്രാമ്ഹണനിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. ആ
വഴി തുടരാൻ കഴിഞ്ഞത് കലാമണ്ഡലം
പത്മനാഭൻ നായരിലും.
*****************************************************
പ്രിയമുള്ളവരെ!
സുന്ദര ബ്രാമ്ഹണൻ, പീറപട്ട൪ ഇവരെ ആരിൽ
ദ൪ശിച്ചതായി ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഒന്ന്
തീ൪ച്ചയാണ്. മദ്ധ്യകേരളത്തിലെ നടന്മാരല്ല. ദക്ഷിണകേരളക്കാരനും, ഉത്തരകേരളക്കാരനും
ആണ് മറ്റവ൪.
കഥകളി ആസ്വാദനത്തിൽ പ്രാദേശികത കൂടുതലാകുമ്പോൾ വിമർശനത്തിന്റെ തലം പലപ്പോഴും
തരം താഴ്ന്നു പോകും. അത്തരത്തിലുള്ള വിമ൪ശനങ്ങളിൽ ഒന്ന്.
കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായരുടെ സന്താനഗോപാലത്തിലെ ബ്രാമ്ഹണൻ റൗഡി
ബ്രാമ്ഹണൻ എന്നും മാങ്കുളത്തിന്റെ ബ്രാമ്ഹണൻ
ദാരിദ്രവാസി ബ്രാമ്ഹണൻ എന്നും കുഞ്ചുനായരുടെ
ബ്രാമ്ഹണൻ യഥാ൪ത്ഥ ബ്രാമ്ഹണൻ എന്നും ചില
കഥകളി കലാകാരന്മാരും ആസ്വാദകരും ചിത്രീരിച്ചിരുന്നത് നേരിട്ട് അറിവുള്ളതാണ്.

വികടശിരോമണി said...

കപ്ലിങ്ങാട് കൃത്യമായ പഠനങ്ങൾ വെച്ചു സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു,മിടുമിടുക്കാ.
കപ്ലിങ്ങാട് കളരി എന്നു വെച്ചാൽ തെക്കൽ കളരി,കല്ലടിക്കോട്ട് കളരി എന്നു വെച്ചാൽ വടക്കൻ കളരി എന്നുള്ളതൊക്കെ തേഞ്ഞുപോയ വാദങ്ങളല്ലേ.ചർച്ചിക്കാനൊന്നുമില്ല അതിൽ.കപ്ലിങ്ങാട് പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ വാ‍യിക്കുക,കോമൺസെൻസ് വെച്ചുചിന്തിക്കുക.
നല്ലൂർ ഉണ്ണീരിമേനോൻ മുതൽ കഥകളിയുടെ ചരിത്രം മറ്റൊരു പരിണാമദശയിലേക്കു മാറുന്നുണ്ട്.അതാണു മർമ്മം.കപ്ലിങ്ങാടിന്റെ പരിഷ്കരണങ്ങളിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു എലമെന്റിനെ,ഉൽഭവത്തിലെ തപസ്സാട്ടത്തിനെ,സാക്ഷാൽ ഇട്ടീരിപ്പണിക്കരിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഇട്ടീരിപ്പണിക്കരിലേക്കും,പിന്നീട് ദശമുഖൻ ശങ്കുപ്പണിക്കരിലേക്കും പകരപ്പെട്ട് വന്നതിൽ നിന്നാണ് കല്ലുവഴിക്കളരിയുടെ രൂപനിർമ്മിതി.കല്ലുവഴിക്കളരിയുടെ നിർമ്മിതിക്കുതന്നെ നിയാമകമായി വർത്തിച്ചത് കപ്ലിങ്ങാട് കളരിയിലെ സദ്ഫലമായ തപസ്സാട്ടത്തിന്റെ രൂപശിൽ‌പ്പമാണെന്നു സാരം.അതൊരു വിപുലമായ വിഷയമാണ്,ഒരു പോസ്റ്റിനുള്ള ഘനം.ചരിത്രജ്ഞാനമുള്ള കപ്ലിങ്ങാടിനൊക്കെ മുട്ടായി തിന്നണ പോലെ ചെയ്യാം.
നായർ സാർ,
അങ്ങ് ദയവായി എതിരൻ രാജാവ് ചോദിച്ചവക്ക് മറുപടി നൽകൂ.ഈ കുതർക്കങ്ങൾ അനന്തമായി തുടരാനാണോ താങ്കളാഗ്രഹിക്കുന്നത്?

nair said...

Mr.Vikadasiromani,Mr. Kathiravan Ethiravan and kaplingadu,
I am not having much knowledge about Kathakali sampradayam.I got it from internet or some books. Actually I am not a right person to talk about kathakali. My way is like Kalamandalam Ram Mohan's way. I understood that It is not a healthy and true way. (I mistakenly written about Kaplingadu Kalari. ) Kalamandalam Gopi's sishyan Kalamandalam Balasubramanian also mensioned mistakes in his interview )It is very funny to ask chutty from kalamandalam or any artists.( thekkum vadakkum ulla parishkaranangale ulkondathanu kathakali.That was my aim.)
Kathiravan Ethiravan is a super actor who is able to play a big drama in blog. I think he only done the role of Kakkaseri. Very nice.Keep it up.
If you all permits still I can give more examples regarding " From where this thekku vadakku feeling started". I having a book by Kalamandalam Krishnan Nair and in it, it is mensioned that When Ambu panicker was at Kalamandalam, Sri.Koppan Nair visited there and shouted against Ambu Panicker.
" ee vadakkane aaru kootti vannathu" ennu. So pande ulla rogam thanneya! It is in blood.
Thank you all.

Kaplingadu said...

Dear Nair,
You meant narrow-mindedness is in the blood of whom? Kalluvazhi artists and aswadakas? Please don't make such accusations - such words should not come from the son of a much loved Kathakali artist.

Regarding Koppan Nair - he is not a good example, as he had friction even with Pattikkamthodi, his mate under same teacher, so not to speak of other artists.

On the other hand Pattikkamthodi - you seem him admiring Vechoor Raman Pilla's vesham and walking to the stage, many times took chengila from the singer, and started singing for Vechoor !

So both narrow mindedness and broadmindedness are not the monopoly of any specific region.

mohan said...

One kathakali aswadakan (Mr. G) from Palghat told ' I accompany Kalamandalam artists to South Kerala programmes, but when a thekkan artist is doing the role, I close my eyes and listen to Unnikrishna Kurup's music. Because, I cannot simply digest the thekkan attom'. Pakshe, kannu thurannu irunnalalle attom kaanaan kazhiyoo? If people like Mr.G keep awake with their eyes and minds open, they will see kathakali on those stages too. Well, it may not be exactly what he wanted or he is used to see in the north. But then, is it not intellectually stimulating to analyse and enjoy something new and different? Why to confine the taste buds to 'olan and kalan' alone, try once in a while some 'aviyal and theeyal'. Rigidity is not good for life, so is the case with kathaklali too.

Ningalkkellarkum thekkan keralathilekku suswagatham!

VS, ini vere valla topicum edukkkoo! allenkil Nair vitamaatten!

Mohandas

nair said...

(Nair is spreading hatred everywhere, why?)
Thekkan alle!. avar angineya. Kathakaliyude charithran nokkiyal thekkar areyum sweekarikkunnavar alla. ellareyum puchikkunnavarum, aareyum sweekarikkathavarum aayippoyi. Narrow minded peoples. athu thanneya karanam.
( I am blaming myself and a few my area peoples only. )It is an answer to Mr.Kathiravan Ethiravan played as a thekkan in this blog.
Ente english prayogathil vanna thettavum . Kshamikkuka.
It is not to attack any one as like you or even Kathiravan ethiravan or Vikadasiromani. In account of Kathakali earlier also I had opposed for an issue with some one in groups and after that issue again maintaining the friend ship.
I am expecting your comments on the Bramanan issue, Thampi songs issue and all.

nair said...

" ee vadakkane aaru kootti vannathu" ennu. So pande ulla rogam thanneya! It is in blood.
Sorry. Please give a comment for this issue. (I will correct it the word mensioned " So pande ulla rogam thanneya! It is in blood.")
Ithinu enthu parayanam ennu paranjal athu thiruthi ezhutham.

എതിരന്‍ കതിരവന്‍ said...

നായർ സർ, കഥകളിയുടെ വളർച്ച്യ്ക്ക് ഈ നിഴൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ദൂഷ്യത്തെക്കുറിച്ചാണു പോസ്റ്റ്. രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു മാറ്റണം എന്നു പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ചിലരെ വേണ്ടേ നമുക്ക്? വികടശിരോമണിയുടെ പ്രായവും നെടുനാളത്തെ അദ്ധ്യാപനപരിചയവും ധാരാളം തെക്കു വടക്കു നടന്നു കളികൾ കണ്ടതിൽ നിന്നുള്ള പ്രായോഗിക അറിവും പിന്നെ വന്നു കൂടിയ ആകുലതകളും അദ്ദെഹത്തിനു ഇങ്ങനെ ചിലത് വിളിച്ചുപറയാൻ ധൈര്യം കൊടുത്തെങ്കിൽ അതിനു ചൂടും ചൂരും ആവാഹിക്കാനാണ് എനിക്കു പ്രിയം.ഇവിടെ നടന്ന ചർച്ചയിൽ തന്നെ ദേശഭേദമില്ലാതെ കഥകളി വളർന്നതിന്റെ ചരിത്രം തെളിയുന്നുണ്ടല്ലൊ. തെക്കരേയോ വടക്കരേയോ ചേരി തിരിഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് മുഖമടച്ചു മറുപടി കൊടുക്കാൻ നാം പ്രാപ്തരാകണം. കഥകളിയെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൂടാ.

വികടശിരോമണി സർ, ആ പഴകിത്തുടങ്ങിയ ഞരമ്പുകളിൽ ഇനിയും ചോര തിളയ്ക്കട്ടെ.

Anonymous said...

Nair,

thekkan vaTakkan ennu parayunnathum skin color paRayunathum jathipperu vilikunnathum ellam racism alle?

kathakalikkithonum gunam cheyyilla.

വികടശിരോമണി said...

മോഹൻ,
താമസിയാതെ നമ്മൾ വേറെ വിഷയത്തിലേക്കു പോവുകയാണ്.എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ ആസ്വാദനരീതികളുണ്ടാകും.അവയെ ബഹുമാനിക്കാൻ കഥകളിലോകം പഠിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചകളും നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
കതിരവാ,
ദേ,എന്നെ വെളിച്ചത്താക്കിയാൽ അടികിട്ടും കെട്ടോ.ഒരു പ്രായക്കഥയും കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു.മനസ്സിനാണ് യുവത്വം വേണ്ടത്,അല്ലേ നായർ?

mohan said...

ഇവിടെ നടന്ന ചർച്ചയിൽ തന്നെ ദേശഭേദമില്ലാതെ കഥകളി വളർന്നതിന്റെ ചരിത്രം തെളിയുന്നുണ്ടല്ലൊ. തെക്കരേയോ വടക്കരേയോ ചേരി തിരിഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് മുഖമടച്ചു മറുപടി കൊടുക്കാൻ നാം പ്രാപ്തരാകണം. കഥകളിയെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൂടാ.

എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ ആസ്വാദനരീതികളുണ്ടാകും.അവയെ ബഹുമാനിക്കാൻ കഥകളിലോകം പഠിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചകളും നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

Yes, that sums up the spirit of those who truly love kathakali.I agree 100% on the statement'കഥകളിയെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൂടാ'.

Kathiravan and VS, hats off!

Mohandas

VAIDYANATHAN, Chennai said...

വികടശിരോമണി സർ, ആ പഴകിത്തുടങ്ങിയ ഞരമ്പുകളിൽ ഇനിയും ചോര തിളയ്ക്കട്ടെ.
വികടശിരോമണിയുടെ പ്രായവും നെടുനാളത്തെ അദ്ധ്യാപനപരിചയവും ധാരാളം തെക്കു വടക്കു നടന്നു കളികൾ കണ്ടതിൽ നിന്നുള്ള പ്രായോഗിക അറിവും പിന്നെ വന്നു കൂടിയ ആകുലതകളും അദ്ദെഹത്തിനു ഇങ്ങനെ ചിലത് വിളിച്ചുപറയാൻ ധൈര്യം കൊടുത്തെങ്കിൽ അതിനു ചൂടും ചൂരും ആവാഹിക്കാനാണ് എനിക്കു പ്രിയം.
കലയുടെ വളർച്ചക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായി വേണ്ടത് ജനാധിപത്യബോധമുള്ള മനസ്സാണ്.
തെക്കൻ, വടക്കൻ എന്നത് ശൈലീഭേദങ്ങളാണ്.
ഇവിടെ നടന്ന ചർച്ചയിൽ തന്നെ ദേശഭേദമില്ലാതെ കഥകളി വളർന്നതിന്റെ ചരിത്രം തെളിയുന്നുണ്ടല്ലൊ. തെക്കരേയോ വടക്കരേയോ ചേരി തിരിഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് മുഖമടച്ചു മറുപടി കൊടുക്കാൻ നാം പ്രാപ്തരാകണം.

ഭൂമിപുത്രി said...

ഇവിടെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള വിവരമില്ല,എന്നാലും ഒന്നുറപ്പിച്ച് പറയാം-
“സർ, ആ പഴകിത്തുടങ്ങിയ ഞരമ്പുകളിൽ ഇനിയും ചോര തിളയ്ക്കട്ടെ.”
വികടനു ബേബീശാ‍ലിനീ സിൻഡ്രോമാൺ-പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ സംസാരം ,-)

എതിരന്‍ കതിരവന്‍ said...

ഭൂമിപുത്രീ, എന്താണിത്. ‘അപ്പനെ കേറി ഔസേപ്പ് ചേട്ടാ’ എന്നു വിളിയ്ക്കുന്ന സിൻഡ്രോമോ?

nair said...

Kottakkal Chandrasekharan’s shastabdapoorthi smaraniaka- page 33

Article: Thalayeduppulla Nadan ( By. S. Srinivasan. IAS)
( Drisyavedi kathakali club ,Thiruvananthapuram)


Line says: Keralathintethu mathramaya paitrukamaya kathakalikku thekkerenno vadakkarenno ulla verthirivu illatheyakkuka ennathayirunnu njangalude lakshyavum. Athu sadhitha prayamavukayum cheythittundennathu aswasakaram thane.

In same book Sri.Pallam Chandran says that he is very happy to say that "I had
Helped very much to introduce Sri.Kottakkal Chandrasekharan in many kali places in kottayam surroundings".

I am also a kathakali lover and I can enjoy the attams of an young
artist of south to north. I think Mr.Vikadasiromani now understood about my view.
Even now also I can give a few examples , for a new artist to south, help of a south artist is required. Just 2 years back at Paravoor ,Poothakkulam temple Harichandracharitham kathakali was held. Sri.Kottakkal Chandrasekharan was invited for the role of Harichandran and he had a good experience with existing senier artists in south. Chirakkara Madhavan kutty (south senier artist) w as invited for the role of Chandramathi.
But because of an emergency Mr.Chandrasekharan could not attend the kali and he sent Kottakkal Kesavan with a letter. Kottakkal Kesavan first time seeing Madhavan kutty. He don’t know his style or any back ground of his precedure.
More over he not gained much experience for the role Harichandran. Then how these two artists can shine in stage. Already Madhavan kutty is famous in kollam area for the role of Chandramathi. Kesavan only new. Here I can tell loudly “ the chitta will not help him for the role of Harichandran”.
If Kesavan shines in the role of Harichandran next year the people of Paravoor (Gulf of Kathakali)will call for Kali. So it is the duty of Kesavan to shine there.
Mr. Kesavan went to the shop and collected “VETTILA and PAKKU” and given a DAKSHINA to Madhavan kutty and asked him that, What I have to do at stage for a better performance. Then Madhavan kutty told that “I had more experience with an actor named…(Thekkan actor)…….and his attam was like this (explained).
Finally Every one liked Kesavan’s attam. It is because of the co-operation of Madhavan kutty

I can tell a lot of storys incidents connected to Sri.Sadanam Krishnan Kutty, Pisharody and somany arists. How they got familier in south.

I am appreciating the actor Sri.KottakkalChandrasekharan. He had taken a step at the time of his Sashtyabdapoorthi. He told the organizers that “ I had pleanty of stages at South. So I want to call the familier artist from south for my programme.”. In that account the two days Kathakali was arranged at Kottakkal. First day the artists from south performed. “Kottakkal aswadakas crowded both days.
They enjoyed the programme. kathakali Nizhalkuthu also performed. Next festival kali , as per the request of Kottakkal aswadakas Nizhalkuthu performed at the first day. And now kottakkal festival kali they are inviting few artists also.
Any way I am very happy to expose my views through this blog. I am not a fasist.Iam a Kathakali lover. If any one got hurt through my words, please forget.

THANK YOU ALL.

Anonymous said...

നായർ....................U...R

നിഷ്ക്കളങ്കന്‍ said...

വികടശിരോമണീ ജീ
ദെന്താദ്?
തെക്ക്-വടക്ക് യുദ്ധവും സ്പ‌ര്‍ദ്ധയും തിക‌ച്ചും അനാവശ്യമാണ്. താങ്ക‌ള്‍ പറഞ്ഞത് നൂറു ശതമാന‌വും ശരി.
ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ സ്പ‌ര്‍ദ്ധ അടിയു‌റച്ചുപോയ ഒരു കോമ്പ്ലക്സ് ആണ്... ഈഗോയാണ്. ഇരുവശത്തും. അത് പാടില്ല എന്നു പറയാം. പക്ഷേ അതില്ല എന്ന് പറയുന്നത്.. ജമ്മു കാഷ്മീര്‍ ഇന്‍ഡ്യയുടേതാണ്. അവിടെ യാതൊരു പ്രശ്‌ന‌വുമില്ല എന്ന് പറയുന്നതു പോലെയാവും.
ഒരു കാര്യം സത്യം. എങ്ങിനെ കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും നോക്കിയാലും ക്ഷീണം സംഭവിച്ചത് തെക്കന്‍ ചിട്ടക്കല്ലേ?
ഇതെഴുതുന്നയാളിന്റെ ചില സാദാ നിരീക്ഷണങ്ങ‌ള്‍
1.തെക്ക് നിന്ന് വടക്ക് പോയി വടക്ക‌ന്‍‌ചിട്ടയില്‍ പഠിച്ചവ‌ര്‍ ഏറെ (1980-2008). വടക്കു നിന്ന് തെക്കു വന്നോ വടക്കുനിന്നുതന്നെയോ തെക്കന്‍ ചിട്ട പഠിച്ചവ‌ര്‍ അത്ര തന്നെയില്ല.
2. തെക്കന്‍ ചിട്ടയുടെ സ്ഥാപന‌വല്‍ക്കരണവും സില‌ബസ്സുണ്ടാക്കി ന‌ന്നായി സംഘടിപ്പിച്ച് അഭ്യ‌സിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമ‌ങ്ങ‌ള്‍ വടക്കന്‍ ചിട്ടയിലെപോലെ ഫല‌പ്രദമായില്ല. തെക്കന്‍ ചിട്ട പഠിപ്പിയ്ക്കുന്ന എത്ര സ്ഥാപന‌ങ്ങ‌ള്‍ക്ക് കലാമണ്ഡലത്തിന്റേയും കലാനില‌യത്തിന്റേയും സദന‌ത്തിന്റേയും സൗകര്യങ്ങ‌ളും സ്റ്റാറ്റസ്സും കിട്ടി? കലാമണ്ഡലത്തില്‍ തെക്കന്‍ ക‌ള‌രിയുണ്ടെന്നത് മ‌റക്കുന്നില്ല. വരും പോയന്റുക‌ളില്‍ അത് ഉണ്ട്.
3. തെക്കന്‍ ചിട്ട‌യിലെ പ്രഗത്ഭ‌രായ ആശാന്മാര്‍ വടക്ക് പോയി തെക്ക‌ന്‍ ദിക്കിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിക‌ളെ തെക്കന്‍ ചിട്ട പഠിപ്പിച്ചു.വടക്ക‌ന്‍ ചിട്ട‌യിലെ പ്രഗത്ഭ‌രായ ആശാന്മാര്‍ തെക്ക് പോയി "തെക്ക‌ന്‍ ദിക്കിലെ" വിദ്യാര്‍ത്ഥിക‌ളെ "വടക്കന്‍ ചിട്ട" പഠിപ്പിച്ചു.
4. 1,2,3 മൂലം, ഉദ്ദേശം 2000 ത്തോടെ തെക്കന്‍ ചിട്ട പഠിപ്പിക്കാന്‍ പ്രാപ്തിയുള്ള പ്രഗത്ഭ‌രായ അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം ഒരു കൈയ്യിലെ വിരലില്‍ എണ്ണാവുന്നതായി.

ഒരു ചിട്ടയിലും മോശമെന്ന് പറ‌യാവുന്നതൊന്നുമില്ല. "ചിട്ട‌പ്പെടുത്തുക" എന്നത് ഒരു ഓണ്‍ഗോയിംഗ് പ്രോസ്സസ്സ് ആണ്. അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന മിഥ്യാധാരണയായിരിയ്ക്കാം ഈ സ്പ‌ര്‍ദ്ധയ്ക്ക് മൂല‌കാരണം. "ഞങ്ങ‌ളുടെ.. ഞങ്ങ‌ളുടെത് മാത്രമാണ് ബെസ്റ്റ്" എന്ന തോന്നല്‍ ഇരുകൂട്ടരിലും ഭുരിപക്ഷത്തിനും ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാല്‍ത്തന്നെയും പോകപ്പോകെ തെക്കന്‍ചിട്ട എന്നത് ഇല്ലാതാകുമോ എന്ന ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടവരുത്തും വിധമാണ് സംഗതിക‌ളുടെ പോക്ക്. സങ്കടമാണ്.

ചില നിര്‍ദ്ദേശങ്ങ‌ള്‍
തെക്കന്‍ ചിട്ടയെ ന‌ന്നായി ഓര്‍ഗനൈസ് ചെയ്ത്, ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണ‌ലൈസ് ചെയ്യുക. അദ്ധ്യാപക‌ര്‍ക്ക് നല്ല ശമ്പ‌ളവും വിദ്യാര്‍ത്ഥിക‌ള്‍ക്ക് നല്ല സൗകര്യങ്ങ‌ളും തരപ്പെടുത്തുക (ഗവ. തല‌ത്തില്‍ത്തന്നെ). ഉറച്ച ഒരു സിലബസ്സ് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ചെങ്ങന്നൂരാശാന്റെ "തെക്കന്‍ ചിട്ടയിലെ അഭ്യാസക്രമങ്ങ‌ള്‍" എന്ന ഒരു പുസ്തകം ഞാന്‍ ചെറുപ്പത്തില്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.. എവിടെയോ. ഒന്നുമറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അന്ന് ഒന്നും വായിച്ചില്ല. അതിപ്പോള്‍ എങ്ങും കിട്ടാനുമില്ല.
(ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോള്‍ എ‌ളുപ്പം. ചെയ്യാന്‍ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ)
കുറിപ്പ് : ഞാന്‍ തെക്കനാണ്. അമ്പലപ്പുഴ സ്വദേശി. തെക്കുനിന്നു കുറച്ചും വടക്കു നിന്നും കുറച്ചും കഥക‌ളി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഷ്ടിച്ച് കഥക‌ളി കണ്ട് മ‌നസ്സിലാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു അത്.

Srikumar K said...

Ellavarkum,
Njan "The----" kalari, "Va-----" kalari, enna perukal upayogikkarilla. Athu randu disakal matram, vaijnanikamalla. Ethenkilum kalariyude peru vachchu vadam thudarnolu. Paranna vakkukalalla, vyakthamaya vakkukalanu upayogikkandathu.

Srikumar K said...

Also I came to understand that "chitta" is a Prakrit Buddhist word meaning 'method of relationship between schools'. However let us continue to use the word keeping any emotions out of it. Can anybody through more light on this word and its origin?

വികടശിരോമണി said...

പ്രിയരേ,
നാമിതാ പുതിയ വിഷയത്തിലേക്കു കടക്കുകയാണ്.തൌര്യത്രികത്തിൽ അടുത്ത ലേഖനം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു-ഈ വഴിവരൂ,സ്വാഗതം
നിഷ്കളങ്കൻ,ശ്രീകുമാർ-വരവിനു നന്ദി.
നിഷ്കളങ്കൻ പറഞ്ഞവയെല്ലാം നടപ്പിലാവേണ്ടവതന്നെ.കുറേക്കൂടി സാരവത്തും പാകതയാർന്നതുമായ കഥകളിനയം രൂപപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

mohan said...

'കുറേക്കൂടി സാരവത്തും പാകതയാർന്നതുമായ കഥകളിനയം രൂപപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു'.

but, the big question is who will take interest in this? Prof. Panmana tried to make an opinion on this and urged Kerala Government to introduce a new' Kathakali policy'. But what's the outcome?

Please don't feel angry with me in using his name. Even as one disagree on some critical points in his book,we cannot close our eyes to many good suggestions given in his book for the better future of kathakali, especially NALACHARITHAM and Thekkan Chitta.

Mohandas

newnmedia said...
This comment has been removed by the author.
Haree | ഹരീ said...

തെക്കുവടക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ‘ഗള്‍ഫന്‍ സമ്പ്രദായം’, ‘അമേരിക്കന്‍ സമ്പ്രദായം’ എന്നിങ്ങനെ പുതിയ പല രീതികള്‍ക്കും സാധ്യത കാണുന്നു. വിദേശങ്ങളില്‍ നടന്ന ചില വീഡിയോകള്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ തോന്നിയത്. :-)

ഈ വാദങ്ങള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലത്തില്‍ പ്രസക്തിയുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം; എന്നാല്‍ ഇന്ന് കലാകാരന്മാര്‍ വടക്ക്-തെക്ക് വേര്‍തിരിവില്ലാതെ കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അതിനാല്‍ ഇപ്പോള്‍ രണ്ടുരീതികളും ഇഴചേര്‍ന്ന അവതരണസമ്പ്രദായമാണ് നടപ്പിലുള്ളത് എന്നു തന്നെ പറയണം. പക്ഷെ, അതിനിടയിലൂടെ ഓരോ കലാകാരന്റേയും, ഓരോ പദാഭിനയത്തിലേയും തെക്ക്-വടക്ക് ദേശചായ്‌വുകള്‍ വേര്‍തിരിച്ചെടുത്ത് സംസാരിക്കുവാന്‍ പലരും ശ്രമിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. കഥാപാത്രത്തിനിണങ്ങുന്ന അവതരണമാണോ കലാകാരന്‍ കാഴ്ചവെച്ചത് എന്ന പ്രാഥമിക അന്വേഷണമാണ് ആസ്വാദകരില്‍ നിന്നുണ്ടാവേണ്ടത്. അത് തെക്കന്‍ സമ്പ്രദായമായാലും, വടക്കന്‍ സമ്പ്രദായമായാലും അംഗീകരിക്കുക.

“എന്നാല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠമായി മറുപടിയുണ്ടോ,അതോട്ട് ഇല്ലതാനും.” - സത്യം! കഥകളിയില്‍ പ്രയോഗത്തിലുള്ള പല സംഗതികളും എനിക്ക് മനസിലാവാറില്ല. ചോദിക്കുമ്പോള്‍ അതാണ് ചിട്ട, അതാണ് ആവിഷ്കാര സമ്പ്രദായം അത്രയൊക്കെയേ ഉത്തരമുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങിനെ ചിട്ട/സമ്പ്രദായമുണ്ടായി എന്നു കണ്ടെത്തുവാന്‍ ആരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല!

എതിരന്‍ കതിരവന്റെ ആദ്യകമന്റിലെ വിരോധാഭാസം തുടര്‍ന്നു വന്ന കമന്റുകളുടെ ഉടമകള്‍ക്ക് മനസിലാവാതെ പോയതെന്തേ!!! :-(

പുതിയ വിഷയത്തിലേക്ക് ചുവടു മാറിക്കഴിഞ്ഞു, ഞാനെത്തിയപ്പോഴേക്കും... :-) ഏതായാലും നല്ല ലേഖനവും, നല്ലൊരു ചര്‍ച്ചയും (അവസാനം ഗ്വാ ഗ്വാ വിളിയായെങ്കിലും!)
--

വികടശിരോമണി said...

പുതിയ പോസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം
http://chengila.blogspot.com/2009/01/2008.html

nair said...

ഹരിയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്,
മങ്കൊമ്പ് ശിവശങ്കരപ്പിള്ള കലാമണ്ഡലം തെക്ക൯ കളരിയുടെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന കാലത്ത് കലാമണ്ഡലത്തിൽ നളചരിതം
ഒന്നാം ദിവസം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മങ്കൊമ്പ് നളനും ഓയൂർ
ഹംസവും ആയിരുന്നു. അന്ന് അവിടെ നടന്ന കഥകളി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരുന്ന
(കല്ലുവഴി സമ്പ്രദായത്തിൽ കഥകളി അഭ്യസിച്ച) പല തെക്കൻ നടന്മാരും വളരെ അധികം വേദനയോടാണ് കലാമണ്ഡലം വിട്ടത്.
ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ നളന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളെയും കലാമണ്ഡലത്തിലെ അന്നത്തെ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ കാണികളുടെ നിരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു കണ്ടതു തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കാരണം.
ഈ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പലരും പിന്നീട് നടന്മാരായപ്പോൾ തെക്കൻ കളിയരങ്ങുകളിൽ ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ രാവണന് നാരദനായും, മണ്ഡോദരിയായും, ദൂതനായും , നിഴൽകുത്തിലെ ദൂതനായും, ത്രിഗർത്തനായും മറ്റു് കൂട്ടു വേഷക്കാരായി എത്തിയിരുന്നു.
1985 ൽ പരവൂർ പുതിയകാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു കഥകളി. കചദേവയാനിചരിതം, ബാലിവിജയം, ദക്ഷയാഗം എന്നീ കഥകൾ. കലാമണ്ഡലം വാസുപിഷാരടി മാത്രമാണ് അതിഥി. ഹരിപ്പാട്, ചെന്നിത്തല, ചിറക്കര, കലാമണ്ഡലം രാമചന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താൻ തുടങ്ങിയവരും പരവൂർ പ്രദേശത്തെ നടന്മാരുമാണ് കളിക്ക്. പാട്ടിന് തകഴി കുട്ടൻപിള്ളയും മുദാക്കൽ ഗോപിനാഥൻ നായരും മേളത്തിന് വാരണാസിമാരും ആയിരുന്നു. പിഷാരടിക്കു കചൻ, ഹരിപ്പാടിന് ബാലിവിജയത്തിൽ രാവണൻ, ചെന്നിത്തലക്കു ദക്ഷൻ, ചിറക്കരക്കു ദേവയാനിയും സതിയും, ഉണ്ണിത്താന് ബാലിയും വീരഭദ്രനുമാണ് വേഷം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. പിഷാരടിക്ക് കചൻ കെട്ടുന്നതിനോട് താൽപ്പര്യം ഇല്ല. അതിനാൽ ഉണ്ണിത്താനെ മുഖം വീർപ്പിച്ചുകാട്ടി. കചദേവയാനി മാറ്റി രംഭാപ്രവേശമാക്കി കിട്ടണമെന്നായി പിഷാരടി. കഥ മാറ്റുവാൻ കമ്മറ്റി തയ്യാറല്ല. കാരണം ശുക്രവേഷം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നടന് കഥ മാറിയാൽ വേഷമില്ലാതെയാവും. പലമുറ ഉണ്ണിത്താൻ കമ്മറ്റിക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഒടുവിൽ വേഷത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി. കചൻ ചെന്നിത്തലക്കും ദക്ഷൻ പിഷാരടിക്കുമായി മാറ്റി. ഇവിടെ സഹകരണ മനോഭാവം (ചെന്നിത്തലയും ഉണ്ണിത്താനും) രണ്ടു തെക്കൻ നടന്മാർ കാട്ടിയതിനാൽ പിഷാരടി സന്തോഷവാനായി.
ഇങ്ങിനെ പല കഥകൾ പറയുവാനുള്ളപ്പോൾ ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ നളനെ കലാമണ്ഡലത്തിലെ അന്നത്തെ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ കളിയാക്കിയത് ആരുടെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ.

2008 ജനവരി ഒന്നിന് ചെന്നൈയിൽ ഒരു കഥകളി നടന്നു. അന്ന്
കഥകളി ട്രൂപ്പിനോടൊപ്പം വന്ന ഒരു വെള്ളിനേഴിയിലെ കഥകളി ആസ്വാദകനായ ഗണപതി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കുഞ്ചുവേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുവാൻ ഇടയായി. സംസാരമദ്ധ്യേ അദ്ദഹം ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ എഞ്ചിനീയറായി വർഷങ്ങളോളം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആ ഭാഗങ്ങളിൽ അന്ന് തെക്കൻ നടന്മാരാവും കളിക്കെന്നും മേളത്തിന് പൊതുവാളന്മാരോ, മന്നാടിയാരോ, പാട്ടിന് ഉണ്ണികൃഷ്ണകുറുപ്പോ, എമ്പ്രാന്തിരിയോ ആണെങ്കിൽ കഥകളി കാണാതെ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് പാട്ടും മേളവും രസിച്ചു വരുമെന്നും ആണ് പറഞ്ഞത്.
ഈ ആസ്വാദകൻ സദസിനു മുൻപിൽ തിരിഞ്ഞ് ഇരുന്നില്ലാ എന്നത് വളരെ ആശ്വാസകരമാണ് ( തെക്കൻ നടനായിരുന്ന തോട്ടം പോറ്റിയുടെ രാവണന് മുൻപിൽ വടക്കൻ ആസ്വാദകർ തിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ഗോപി ആശാന്റെ ഓ൪മ്മയിലെ പച്ചകൾ എന്ന ലേഖനത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ). എന്നാൽ തെക്കൻ കഥകളി നടന്മാരുടെ വേഷങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ നിന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ കളിക്ക് പാടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഗാന ഗന്ധർവന്മാരുടെയും തെക്കൻ കഥകളി നടന്മാരുടെ വടിവില്ലാത്ത മുദ്രക്കും കളരി ഗന്ധം ഏൽക്കാത്ത കലാശങ്ങൾക്കും നോക്കി കൊട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള കഥകളി മേള വിദഗ്ദന്മാരുടെയും ഗതികേടുകളെ പറ്റി ആരും എങ്ങും ചിത്രീകരിച്ചു കണ്ടിരുന്നില്ല എന്നതാണ് അതിശയോക്തിയായി കാണേണ്ടത്.
കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ കുട്ടി പൊതുവാളിന് അത്യാദരവ് നൽകിയിരുന്നു തെക്കൻ കലാകാരന്മാ൪. “കഥകളിക്കാരുടെ പൊതു വാൾ” (common sward for kathakali artists ) എന്നായിരുന്നു ആശാനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ താൻ അഭ്യസിച്ച സമ്പ്രദായത്തോടും, സ്ഥാപനത്തോടും അവിടെ ചൊല്ലിയാടിയ കലാകാരന്മാരോടും, സഹപാഠികളോടും ഒരു പ്രത്യേകത കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ , അതു സ്വാഭാവികം എന്നു മാത്രമേ കരുതാനാവൂ. ഒരിക്കൽ ചെന്നൈ ദൂരദ൪ശനിൽ ഒരു റിക്കാ൪ഡിംഗിനായി അദ്ദഹം മകനുമൊത്ത് എത്തിയിരുന്നു. അന്ന് ചെന്നൈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹവുമായി വളരെ അധിക സമയം സംസാരിക്കാൻ എനിക്കു സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ചേ൪ന്ന മദ്ദളക്കാരൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ കളിക്കു കൊട്ടൂ എന്ന നി൪ബ്ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നതായി മാത്രമാണ് എനിക്ക് മനസിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. തെക്കൻ കഥ എന്ന പേരിൽ നിഴൽകുത്തിനെ പല കലാകാരന്മാരും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പൊതുവാൾ പലപ്പോഴും ഈ കഥയിലെ മാന്ത്രികന്റെ വേഷം താൽപ്പര്യത്തോടെ കെട്ടിയിരുന്നു എന്നതും സ്മരണീയമാണ്.

വികടശിരോമണി said...

വീണ്ടും ചങ്കരൻ ഓൺ ദി കോക്കനട്ട്!

യൂസ് .. കൊടിഞ്ഞി said...

വികടശിരോമണിയുടെ തെക്കുവടക്ക് കണ്ടു ഈ ബ്ലൂലോഗത്തും യുദ്ധം നടത്തുന്നോര്‍ മഹാ സംഭവമാണു, അല്ല പ്രസ്ഥാനമാണ് , രാജ്യമാണ് .. അല്ല ശരിക്കും 'കണ്‍ട്രിയാണ്
'

nair said...

ഈ ബ്േളാഗിെല വിഷയത്തിൽ
കണ്ട്രിയാകുന്നതിൽ എനിക്്കു സന്േതാഷേമയുള്ളൂ.

ശ്രീകാന്ത് അവണാവ് said...

മഹാന്മാരായ നടന്മാരും ആസ്വാദകരും, അതുപോലെ സങ്കുചിത ചിന്താഗതിക്കാരായ നടന്മാരും ആസ്വാദകരും തെക്കും വടക്കും ഒരുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.ഇപ്പോളും ഉണ്ട്.

അതു മനസ്സിലാക്കതെ, അല്ലെങ്കില്‍ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് നടിച്ച് ഇവിടെയും ചിലര്‍. ഇതിനു ഒരു പരിഹാരം കാണാന്‍ ആണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ പഴയ ചില ഒറ്റപെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ എടുത്ത് ഇവിടെ ഓക്കാനിക്കാതെ.